‘Een slun­gel, tot je hem ziet voet­bal­len’

Ex-ploeg­mak­kers be­schrij­ven het voet­bal­ge­nie Zla­tan Ibra­hi­mo­vic

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - GUIL­LAU­ME MAEBE

‘Zwe­den? Dat is Ibra­hi­mo­vic, niets meer’, ver­tel­de Pär Zet­ter­berg gis­te­ren in de­ze krant. Mak­ke­lijk zat dus, de op­dracht voor on­ze Ro­de Dui­vels ko­men­de zon­dag. Neu­tra­li­seer één spe­ler en de buit is zo goed als bin­nen. Al­leen, die ene spe­ler is jam­mer ge­noeg een fe­no­meen. Ex-ploeg­ge­no­ten We­sley Son­ck en Tom Soe­taers ana­ly­se­ren en ge­tui­gen over de voet­bal­ler Zla­tan Ibra­hi­mo­vic (32).

TECH­NIEK FLAIR OVER­TROEFT LENG­TE

1.95 me­ter. 95 ki­lo­gram. De li­chaams­bouw die Ibra­hi­mo­vic van moe­der na­tuur heeft mee­ge­kre­gen strookt niet met­een met het ide­aal van de tech­nisch ver­fijn­de aan­val­ler die hij wel is.

WE­SLEY SON­CK Ex-ploeg­maat Zla­tan heeft zo veel na­tuur­lij­ke flair, dat al­les wat hij doet mak­ke­lijk en soe­pel lijkt. Hij kan al­les met een bal

‘Op het eer­ste zicht zie je ei­gen­lijk een lan­ge slun­gel staan’, zegt Tom Soe­taers die in het sei­zoen 2003-2004 aan de zij­de van de Zweed speel­de bij het Ne­der­land­se Ajax. ‘Maar al snel heb je door dat die man ei­gen­lijk per­fect in even­wicht staat – kijk maar eens hoe hij steeds door de knie­ën zakt om ba­lans te vin- den – en zo­doen­de over een bij­na per­fec­te bal­be­heer­sing be­schikt.’ Die in­druk heeft ook We­sley Son­ck, net als Soe­taers in het sei­zoen 2003-2004 ploeg­ge­noot van Ibra­hi­mo­vic. ‘Nooit in mijn le­ven heb ik ie­mand van zijn leng­te ge­zien die zo goed met een bal kan om­gaan’, zegt Son­ck. ‘Hoe hij vroe­ger en nu met de bal om­gaat, even goed en vin­nig als een spe­ler van 1.70 me­ter. Zla­tan heeft ge­woon zo veel na­tuur­lij­ke flair, dat al­les wat hij doet mak­ke­lijk en soe­pel lijkt. Hij kan al­les met een bal.’

VI­SIE EER­DER GE­NI­AAL DAN GEK

Gek of ge­ni­aal? De kunst­jes die Ibra­hi­mo­vic op de mat brengt, kun­nen vaak let­ter­lijk uit de fan­ta­sie van de meest cre­a­tie­ve geest ge­plukt wor­den. ‘Her­in­ner je je nog hoe hij dit sei­zoen met een ge­ni­a­le hak­bal ach­ter de rug scoor­de te­gen SC Bas­tia?’, vraagt Son­ck. ‘Dat was ty­pisch Zla­tan. Iets pro­be­ren waar ie­mand an­ders nooit aan ge­dacht zou heb­ben.’ En dat was op trai­ning niet an­ders. ‘Tij­dens een ron­do, waar­bij een spe­ler in het mid­den de bal moet pro­be­ren ver­o­ve­ren, kon hij nooit een ge­wo­ne pass ge­ven’, zegt Soe­taers. ‘Hij moest al­tijd wel spe­ci­aal doen. Ook tij­dens an­de­re oe­fe­nin­gen. Ik kan me nog le­ven­dig her­in­ne­ren hoe hij tij­dens een één-te­gen-één­du­el dol­de met Ni­gel de Jong. Hem pas­se­ren, te­rug­ke­ren en hem op­nieuw pas­se­ren. Eén mi­nuut lang. Gek, maar toen zag je al dat hij ge­ni­aal zou wor­den.’

SCO­REN

TRA­GE STAR­TER

Ibra­hi­mo­vic is de eni­ge die voor zes ver­schil­len­de clubs scoor­de in de Cham­pi­ons Le­a­gue en hij is één doel­punt ver­wij­derd van Zweeds top­sco­rer Sven Ry­dell, goed voor bij­na vier­hon­derd of­fi­ci­ë­le doel­pun­ten in club- en in­ter­land­car­ri­è­re. Naast zijn truc­jes is ook het ren­de­ment van Ibra­hi­mo­vic rond­uit in­druk­wek­kend. ‘Al is Zla­tan daar noch­tans in moe­ten groei­en’, zegt Soe­taers. ‘In zijn be­gin­ja­ren bij Ajax werd hij zelfs be­kri­ti­seerd om­wil­le van zijn ma­ge- re doel­pun­ten­pro­duc­tie. Ze­ker in de top­mat­chen liet hij het af­we­ten.’ Dat Ibra­hi­mo­vic de laat­ste drie sei­zoe­nen steeds flirt­te met de kaap van der­tig com­pe­ti­tie­doel­pun­ten geldt daar­voor als per­fect be­wijs.

KOP­PEN

ZIJN ENI­GE ‘MIN­PUNT’

Toch één min­punt­je aan de voet­bal­ler Ibra­hi­mo­vic? Zijn kop­spel. ‘Toen hij nog bij Ajax speel­de, vond ik dat zijn kop­tech­niek niet op punt stond’, zegt Son­ck. ‘Je ziet ook nu nog dat hij heel vaak naar een al­ter­na­tief zoekt. Waar kop­pen een lo­gi­sche keu­ze is, kiest Zla­tan meest­al voor een an­de­re op­tie.’ Iets wat ook Soe­taers op­valt. ‘Ook nu nog zie je dat Zla­tan heel wei­nig kopt. Meest­al pro­beert hij een con­tro­le, loopt hij ge­woon te­gen de bal of doet hij iets prach­tigs. En le­vert het nog een goal op ook.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.