16 se­con­den om Ar­den­nen­of­fen­sief te over­le­ven

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

To­ny Mar­tin won de tijd­rit en pak­te de lei­ders­trui, maar Tom Du­mou­l­in moest slechts 16 se­con­den toe­ge­ven en Phi­lip­pe Gil­bert volgt – met een ste­vig ar­den­nen­of­fen­sief in het ver­schiet – op am­per 46 se­con­den. ‘Het is geen we­reld van ver­schil, maar het zou moe­ten vol­staan met mijn ster­ke ploeg’, al­dus de Duit­ser.

WAL­TER WAUTERS

To­ny Mar­tin deed wat van hem ver­wacht werd. De tijd­rit win­nen. Dat lijkt een evi­den­tie, we­reld­kam­pi­oen in de dis­ci­pli­ne zijn­de. Maar niets is min­der waar. Mar­tin kon al­leen maar ver­lie­zen, de druk was lood­zwaar. En op 16 ki­lo­me­ter is het min­ste fout­je fa­taal. Maar Mar­tin bracht de be­ker mee naar huis. En de lei­ders­trui. Van­af nu is hij de spits van Ome­ga Phar­ma-Quick Step. Met als mis­sie de Ron­de van Bel­gië voor de der­de keer op rij bin­nen­ha­len.

‘De­ze tijd­rit was cru­ci­aal’, al­dus Mar­tin. ‘Als ik de Ron­de van Bel­gië wou win­nen, moest ik de­ze tijd­rit win­nen. Zes­tien se­con­den is geen we­reld van ver­schil. Maar ik denk dat het een goeie uit­gangs­po­si­tie is om de lei­ders­trui te ver­de­di­gen. Dat wordt

TO­NY MAR­TIN Ome­ga PharmaQuick Step Mijn voor­sprong zou moe­ten vol­staan, we zijn hier met een heel sterk team

niet mak­ke­lijk. Want we zit­ten met een pak goeie rij­ders bin­nen de mi­nuut (13 om pre­cies te zijn, van wie wel twee OPQS-ren­ners,

nvdr.). Maar we zijn hier ook met een heel sterk team.’ Het par­cours was Mar­tin op het lijf ge­schre­ven. ‘Veel lan­ge rech­te stuk­ken waar­op ik mijn po­wer kon los­la­ten’, al­dus Mar­tin. ‘We heb­ben ook een paar nieu­we din­ge­tjes ont­wik­keld in de wind­tun­nel, voor­al qua rij­po­si­tie, en die brach­ten hier re­sul­taat op.’

Niet nieuw is het za­del dat is uit­ge­rust met een an­ti­slip­laag op­dat Mar­tin de ide­a­le rij­po­si­tie een pro­bleem aan het zit­vlak waar ik toen mee wor­stel­de.’

Wat­ta­ges

Gis­te­ren was er geen spoor van bloed te zien. Ook al ging Mar­tin tot het gaat­je. Maar meer dan 16 se­con­den kon hij Tom Du­mou­l­in niet aan­sme­ren. Toch wel sterk van de 23-ja­ri­ge Ne­der­lan­der. ‘Ik ben dit jaar nog niet

ster­ke ploeg. Wij heb­ben ook een goeie ploeg, maar zij zijn ster­ker. In elk ge­val, de Ron­de van Bel­gië was voor mij een doel. En ik ga er al­les aan doen om die te win­nen.’

‘Stoem­pen’

Mar­tin is van­af nu het speer­punt van Ome­ga Phar­ma-Quick Step. ‘We heb­ben mor­gen twee kans­heb­bers voor de rit­ze­ge’, al­dus Tom Boo­nen. ‘Gi­an­ni, ik en mis­schien ook Gert. Op dit soort aan­kom­sten kun­nen zo­wel Gi­an­ni als ik win­nen. Als Gi­an­ni wil sprin­ten, ben ik be­reid mij op te of­fe­ren voor hem. Maar de pri­o­ri­teit is het ver­de­di­gen van de lei­ders­trui. Al­les is uit­ge­ko- men zo­als ik had voor­speld. We zit­ten op sche­ma. Maar ik her­in­ner me dat we vo­rig jaar ook se­ri­eus uit ons pijp zijn moe­ten ko­men om de trui vei­lig te stel­len.’ Boo­nen ver­loor gis­te­ren an­der­hal­ve mi­nuut op Mar­tin. ‘In het be­gin liep het goed. Maar dan kreeg ik wind op kop. Als je dan 1.94 me­ter moet mee­sleu­ren is dat geen ca­deau. Het was con­stant stoem­pen. Maar dat is niet be­lang­rijk. De trui blijft in de ploeg. En van­af nu is al­les on­der­ge­schikt aan die eind­ze­ge.’

Fo­to: blg

We­reld­kam­pi­oen tijd­rij­den To­ny Mar­tin was zo­als ver­wacht de snel­ste in de ra­ce te­gen de tijd. Hij is met­een ook de nieu­we lei­der.

Fo­to: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.