Out­si­ders, net zo­als de Dui­vels

RED LI­ONS HO­PEN OP HAL­VE FI­NA­LE EN DRO­MEN VAN ME­DAIL­LE

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Roar to glo­ry, de schreeuw naar suc­ces, zo heet de of­fi­ci­ë­le strijd­kreet van de Red Li­ons. Met de Li­ons is het zo’n beet­je als de Ro­de Dui­vels: ze kun­nen in the­o­rie te­gen ie­der­een win­nen. Bonds­coach Marc Lam­mers: ‘Dan zul­len we wel be­ter moe­ten spe­len dan on­ze laat­ste wed­strij­den.’ Hoe­zo, ze won­nen toch on­ge­veer al­les?

In de ca­ta­com­ben van het sta­di­on loopt een jon­ge­tje met va­der in een wit-oran­je trai­ning. Waar de fan­shop is, zo vraagt hij, en of daar iets van ‘Oran­je’ te vin­den is. Ze wor­den er vrien­de­lijk op ge­we­zen dat de ko­men­de twee we­ken het WK hockey plaats­vindt en Ko­ning Voet­bal nu even niet de scep­ter zwaait. Het Haags Kwar­tier, nu even om­ge­bouwd tot hockey-are­na, is in niet-hoc­key­tij­den de thuis­ha­ven van de ere­di­vi­sie­club Ado Den Haag.

MARC LAM­MERS

Bonds­coach We moe­ten er­voor zor­gen dat we niet win­nen door toe­val

Wie Bel­gisch voet­bal denkt, zegt Ro­de Dui­vels. Wie Bel­gisch hockey denkt, zegt Red Li­ons. De pa­ral­lel tus­sen bei­de na­ti­o­na­le ploe­gen is niet zo ver­ge­zocht. De Ro­de Dui­vels maak­ten de voor­bije ja­ren een stei­le op­gang rich­ting ab­so­lu­te we­reld­top, de Red Li­ons de­den dat nog in een snel­ler tem­po – ze zijn num­mer vijf van de we­reld, met dien ver­stan­de dat hockey een pak min­der mon­di­aal is dan voet­bal. De Ro­de Dui­vels zijn er nog eens bij op een WK sinds 2002, en kijk, ze zijn ge­lijk een out­si­der op suc­ces. Ook voor de Red Li­ons is het twaalf jaar ge­le­den dat ze op een WK ston­den, en zie, ook zij zijn een out­si­der om over veer­tien da­gen op het WK-po­di­um te staan. Dat wil zeg­gen: als ze wed­strijd per wed­strijd het­zelf­de ho­ge ni­veau ha­len als het EK in Boom vo­rig jaar, toen ze zich tot Eu­ro­pees vi­ce­kam­pi­oen kroon­den.

Luy­pa­ert mis­sen

Om dat ni­veau te be­rei­ken, is de voor­bije da­gen een har­tig woord­je ge­spro­ken. Hoe­wel Bel­gië twee we­ken ge­le­den het al­ler­laat­ste WK-voor­be­rei­ding­stor­nooi won, met an­de­re we­reld­top­pers als num­mer twee, drie, en vier van de we­reld. ‘Ja, maar we mo­gen ons niet blind­sta­ren op de goe­de re­sul­ta­ten’, zegt bonds­coach Marc Lam­mers. ‘We had­den moe­ten ver­lie­zen. De re­sul­ta­ten ver­bloem­den de sta­tis­tie­ken. De te­gen­stan­der kwam meer in de buurt van ons doel dan om­ge­keerd. We ver­lo­ren meer bal­len dan on­ze te­gen­stan­ders. Dus we moe­ten er­voor zor­gen dat we niet win­nen door toe­val.’ Een fer­me dom­per: Lam­mers moet ‘de bes­te ver­de­di­ger van de we­reld’ mis­sen, de or­ga­ni­sa­tor, de straf­cor­ner­spe­ci­a­list. Lo­ïc Luy­pa­ert re­va­li­deert na een schou­der­ope­ra­tie. ‘Je ver­vangt hem niet zo­maar in al­le fa­cet­ten van zijn spel.

Maar een aan­tal jon­gens kan zijn ta­ken vlek­ke­loos uit­voe­ren.’ Van­daag be­gint Bel­gië te­gen In­dia, in een poule met voorts Ma­lei­sië, Au­stra­lië, Span­je en En­ge­land. Even een uit­spraak van Lam­mers in her­in­ne­ring bren­gen in de aan­loop naar de

World Le­a­gue (met het WK het meest pres­ti­gi­eu­ze tor­nooi, waar Bel­gië vijf­de werd,

nvdr.): ‘Voort­aan moet Bel­gië een me­dail­le na­stre­ven op elk in­ter­na­ti­o­naal tor­nooi.’ Wel, Marc Lam­mers? ‘Die am­bi­tie is er nog al­tijd. Maar het heeft geen zin om nu te roe­pen: Wij

pak­ken een me­dail­le. Na­tuur­lijk dro­men we van een me­dail­le. Maar we be­kij­ken het wed­strijd per wed­strijd. De fa­vo­rie­ten voor de we­reld­ti­tel zijn voor mij Au­stra­lië en Ne­der­land. En ik denk dat Ne­der­land een licht thuis­voor­deel ge­niet. Als wij de hal­ve fi­na­les zou­den be­rei­ken, heb­ben we het goed ge­daan.’

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.