De We­ver wei­gert zich te la­ten ver­van­gen als bur­ge­mees­ter

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Het zijn druk­ke da­gen voor Bart De We­ver: naast fe­de­raal in­for­ma­teur en Vlaams on­der­han­de­laar, is hij ook nog al­tijd bur­ge­mees­ter van Ant­wer­pen. ‘Hij is ab­so­luut niet van plan om zich te la­ten ver­van­gen’, zegt zijn Ant­werp­se woord­voer­der Phi­lip­pe Bei­naerts. ‘De We­ver zal vol­gen­de week nog al­tijd zélf de zit­ting van het col- le­ge voor­be­rei­den.’ Je zou den­ken dat De We­ver tij­dens de moei­lij­ke re­ge­rings­on­der­han­de­lin­gen geen tijd meer heeft voor zijn ta­ken als bur­ge­mees­ter, maar Bei­naerts re­la­ti­veert. ‘Een aan­tal ont­vang­sten in het stad­huis wordt wel ge­schrapt, maar we had­den in de plan­ning al tijd vrij­ge­maakt voor de on­der­han­de­lin­gen.’

De wind­stil­te op Vlaams ni­veau zorgt voor ex­tra adem­ruim­te. Zo­lang er geen dui­de­lijk­heid is over de fe­de­ra­le re­ge­ring kijkt zo­wel CD&V als Open VLD in Vlaan­de­ren im­mers de kat uit de boom. Ook de dis­cus­sie over Lies­beth Ho­mans of Geert Bourgeois als nieu­we mi­nis­ter-pre­si­dent ver­dwijnt zo even in de koel­kast.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.