Eu­ro­pees fi­le­re­cord dreigt mor­gen te sneu­ve­len

Mor­gen wordt de druk­ste dag van de he­le zo­mer­va­kan­tie op de Eu­ro­pe­se we­gen. Mo­bi­li­teits­or­ga­ni­sa­tie VAB vreest het erg­ste voor wie van en naar zijn va­kan­tie­be­stem­ming rijdt. ‘In Frank­rijk mag je re­ke­nen op vier uur fi­le.’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De wis­sel tus­sen de va­kan­ties van ju­li en au­gus­tus be­te­kent elk jaar de druk­ste pe­ri­o­de op de Eu­ro­pe­se snel­we­gen. Dit jaar valt 1 au­gus­tus pal op een za­ter­dag en valt al het ver­keer van en naar de va­kan­tie­be­stem­min­gen dus sa­men: een ech­te ‘zwar­te za­ter- dag’. ‘We ver­wach­ten zéér druk ver­keer’, zegt Jo­ni Ju­nes van mo­bi­li­teits­or­ga­ni­sa­tie VAB. ‘Vo­rig jaar stond in het wis­sel­week­end 994 ki­lo­me­ter fi­le op de Fran­se we­gen, waar­schijn­lijk wordt dat re­cord ver­bro­ken en gaan we nu bo­ven de dui­zend. Je mag re­ke­nen op zo’n vier uur fi­le­rij­den als je door Frank­rijk rijdt mor­gen. Ook in Duits­land wordt het zeer druk, om­dat ze in Bei­e­ren en Ba­den-Würt­tem­berg aan hun va­kan­tie be­gin­nen dit week­end. Dat ver­keer stroomt door naar Oos­ten­rijk. Aan de Ka­ra­wan­ken­tun­nel rich­ting Slo­ve­nië ver­wach­ten we fi­les die kun­nen op­lo­pen tot drie uur.’ Wat moet je doen om de Fran­se fi­les te ver­mij­den? ‘Za­ter­dag ná 16 uur ver­trek­ken’, zegt Ju­nes. ‘Dan kom je op de knel­pun­ten als de fi­les daar bij­na op­ge­lost zijn.’ Wie denkt dat hij slim is door van­avond al te ver­trek­ken, komt be­dro­gen uit. ‘Dan kom je mor­gen­och­tend op de druk­ke pun­ten aan waar de Fran­sen al staan aan te schui­ven. Dat helpt niet. Dan kun je be­ter op zon­dag ver­trek­ken.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.