Ho­mans wil geen in­men­ging van fe­de­ra­le over­heid

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Vol­gens Vlaams mi­nis­ter van Bin­nen­lands Be­stuur Lies­beth Ho­mans (N-VA, fo­to) is er geen over­leg met de fe­de­ra­le re­ge­ring no­dig over haar aan­pak van fa­ci­li­tei­ten­ge­meen­te Lin­ke­beek. Ho­mans oor­deel­de dat Lin­ke­beek on­ei­gen­lijk ge­bruik­maakt van de de­cre­ta­le mo­ge­lijk­heid om tij­de­lijk een waar­ne­mend bur­ge­mees­ter aan te stel­len om op die ma­nier de Frans­ta­li­ge li­be­raal Da­mien Thié­ry (MR) in het za­del te hou­den. Ze werkt daar­om aan een de­creets­wij­zi­ging waar­door het on­mo­ge­lijk wordt voor Thié­ry om het ambt van waar­ne­mend bur­ge­mees­ter op te ne­men. Om­dat de re­gel en­kel van toe­pas­sing zal zijn op al­le Vlaam­se ge­meen­ten vindt Ho­mans dat er geen over­leg no­dig is met de fe­de­ra­le re­ge­ring, waar MR tra­di­tie­ge­trouw Thié­ry steunt.

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.