Af­ge­kraakt op het in­ter­net

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Bij aan­komst wa­ren we ver­won­derd dat ons ka­mer­raam openstond. Want bui­ten was het koud. Er hing ook een geur van Fe­bre­ze. We slo­ten het raam, maar toen we een paar uur la­ter te­rug­kwa­men be­gre­pen we waar­om het eerst openstond: de ka­mer stinkt als de pest.

Ont­bijt is ge­woon­weg niet te vre­ten.

Ik durf­de me niet te was­sen in de bad­ka­mer. Zo vies zag die er­uit.

In al­le op­zich­ten zeer slecht. Al van bij het bin­nen­ko­men ruik je de muf­fe geur. In mijn he­le le­ven heb ik nog nooit in zo’n slecht ho­tel ge­lo­geerd.

Vies, deu­ren on­der de vin­ger­vlek­ken, lam­pen ka­pot, geen ant­woord ge­kre­gen op via mail ge­stel­de vraag.

De schuif­pa­ne­len van de dou­che hin­gen er half uit. De dou­che­kop was ka­pot. De licht­scha­ke­laar bij een van de bed­den werk­te niet. En hoe de lucht­ver­ver­sing werkt is on­dui­de­lijk (geen ven­ti­la­tie­roos­ters te zien, ook geen af­zui­ging ge­hoord van dou­che/toi­let).

Boo­king.com zou zich moe­ten scha­men om dit ho­tel aan te bie­den. Echt te vies voor woor­den.

Bloed op de muur, vre­se­lijk slecht bed en veel za­ken ka­pot op de ka­mer en bad­ka­mer.

Rook­mel­der af­ge­dekt met weg­werp­hand­schoen. Beest­je ge­van­gen in bed. Wa­ter­re­ser­voir van het toi­let moest ma­nu­eel af­ge­slo­ten wor­den, an­ders blijft het wa­ter lo­pen.

De lei­ding voor de af­wa­te­ring ligt bloot en lek­kend in de ruim­te.

Een veel te gro­te ka­mer­sleu­tel, lijkt wel een hal­ve bak­steen.

Het ont­bijt was slecht, we kre­gen de eer­ste dag een be­schim­meld brood­je. Vrien­den zijn dan maar gaan ont­bij­ten in een an­der ho­tel.

Ver­schrik­ke­lijk on­der­ko­men. Stank op de ka­mers, de dou­che hangt uit el­kaar, de wc stond los. Je bent nog be­ter af in een op­vang­cen­trum voor dak­lo­zen.

De ka­mers ro­ken muf, meer­de­re lam­pen de­den het niet, de wck­raan was af­ge­slo­ten, de dou­che­bak stroom­de over waar­door de bad­ka­mer blank stond. En er groei­de een plant­je te­gen de plint bij het bed!

Geen en­kel stop­con­tact in on­ze ka­mer.

Fo­to: Her­man Ri­cour

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.