Dat kan toch niet pret­tig zijn ge­weest voor die doch­ters, dat hun moe­der bij el­ke kin­der­reeks aan­ge­bran­de vra­gen stel­de

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

In de nieu­we, al­om ge­pre­zen Ame­ri­kaan­se film The Di­a­ry of a Teen­a­ge Girl van het Bel­gi­sche pro­duc­tie­huis Ca­viar ont­dekt een 15-jarig meis­je haar ont­wa­ken­de sek­su­a­li­teit en droomt ze er­van door een meer­der­ja­ri­ge ont­maagd te wor­den. Al ver­haalt de prent over een be­lang­rijk en her­ken­baar mo­ment in een meis­jes­le­ven – ik her­in­ner me nog hoe ik als 16-ja­ri­ge te­ver­geefs hoop­te dat de 12 jaar ou­de­re tuin­man mijn bloem­pje zou pluk­ken –, toch kreeg de film in Groot-Brit­tan­nië niet het la­bel ‘15+’ maar ‘18+’. Spij­tig vol­gens re­gis­seur Ma­riel­le Hel­ler: ‘De me­dia pren­ten jon­ge meis­jes in dat jon­gens de eni­gen zijn die seks wil­len. Tal van films to­nen dat wat jon­gens voe­len op sek­su­eel vlak nor­maal is. Nie­mand ver­telt hoe het zit met de sek­su­a­li­teit van meis­jes. Jon­ge meis­jes die seks wil­len, voe­len zich vaak een freak.’ Ook het be­drijf dat de film ver­deelt, is ont­goo­cheld: ‘In een tijd­perk waar­in jon­ge vrou­wen con­ti­nu ge­ob­jec­ti­veerd wor­den, vin­den wij dat The Di­a­ry of a Teen­a­ge Girl een erg po­si­tie­ve bood­schap zendt aan meis­jes over hun sek­su­a­li­teit en li­chaams­beeld.’

Ruig seks­le­ven

Maar mis­schien is een speel­film (nog) niet de juis­te ma­nier om de Brit­ten over de schreef te trek­ken als het op sek­su­e­le voor­lich­ting aan­komt. Toch niet als we Goe­de­le Lie­kens mo­gen ge­lo­ven. Zij roept lie­ver de hulp in van Bob de Bou­wer, met zijn uit­ge­brei­de as­sor­ti- ment aan ge­reed­schap. Mo­men­teel werkt Goe­de­le Lie­kens in GrootB­rit­tan­nië aan Sex in Class: een tv-pro­gram­ma rond sek­su­e­le op­voe­ding voor 15- à 16-ja­ri­ge Brit­ten. Na­dat ze in Ra­dio Ti­mes, een po­pu­lair tijd­schrift over te­le­vi­sie en ra­dio, be­weerd had dat kin­der­pro­gram­ma’s als Bob de Bou­wer zich per­fect le­nen voor sek­su­e­le voor­lich­ting, haal­de ze zo­wat al­le be­lang­rij­ke Brit­se nieuws­si­tes. Het mot­to van Bob – ‘Kun­nen wij het ma­ken?’, waar­op zijn ma­chi­nes ‘Nou en of’ gil­len en Lif­tie de ver­le­gen blau­we hijs­kraan daar ‘Ik denk het wel, ja’ aan toe­voegt – zou in­der­daad even­goed over voort­plan­ting kun­nen gaan. We zou­den Lif­tie voort­aan ook ge­woon Vi­a­graat­je kun­nen noe­men. Maar de Brit­ten wa­ren ge­schokt dat de VN-am­bas­sa­dri­ce zul­ke uit­spra­ken deed. Ze zijn nog niet be­ko­men van de uit­spat­tin­gen van hun on­langs op­ge­stap­te par­le­men­ta­ri­ër Jo­hn Se­wel – een ge­huwd 69-jarig heer­schap dat in een uit­ge­lekt film­pje pros­ti­tu­ees be­tast­te, co­ke sn­oof en een oran­je be­ha droeg – of ze dreig­den zich al te moe­ten ver­die­pen in het mis­schien wel even rui­ge seks­le­ven van de ogen­schijn­lijk bra­ve Bob de Bou­wer. ‘Ik heb zelf twee tie­ner­doch­ters en deed dat des­tijds al bij hen’, leg­de Lie­kens uit. ‘ Denk je dat Bob en Wen­dy kus­sen als ze ver­liefd zijn?, vroeg ik hen dan.’ Dat kan toch niet pret­tig zijn ge­weest voor die doch­ters, dat hun moe­der bij el­ke kin­der­reeks aan­ge­bran­de vra­gen stel­de? ‘Nee, zus, niet naar De Smur­fen zap­pen, dan vraagt ma­ma weer of Smur­fin wel eens over een or­gie fan­ta­seert.’ – ‘O ja. Gis­te­ren moest ze la­chen toen ze vroeg hoe Nijn­tje op een ex­hi­bi­ti­o­nist zou re­a­ge­ren.’ Maar goed, sek­su­o­lo­ge Goe­de­le zal wel we­ten wat ze doet, ze­ker?

Plop­per­de­plop­per­de­plop

Het aan­tal tie­ner­zwan­ger­schap­pen en soa’s ligt in Groot-Brit­tan­nië bij­zon­der hoog, en daar wil Lie­kens drin­gend wat aan doen. Toch is het maar de vraag of de Brit­se ma­kers van Bob de Bou­wer wil­len mee­wer­ken aan vraag­stuk­ken als ‘Hoe denk je dat Wen­dy re­a­geert als blijkt dat Bob haar her­pes heeft ge­ge­ven?’ Vol­gens Goe­de­le zijn we in Bel­gië veel ruim­den­ken­der. Mis­schien kan ze daar­om voor haar pro­gram­ma in zee gaan met Stu­dio 100, dat toch al nauw met de BBC sa­men­werkt. Sek­su­e­le voor­lich­ting met Bum­ba, Sam­son (‘Ik moest stop­pen want de pil deed het niet’), Me­ga Min­dy en Piet Pa­raa… eh Pi­raat, dat moet je haar vast geen twee keer vra­gen. ‘Wat roept Ka­bou­ter Plop als hij klaar­komt?’ Goe­de­le is er in elk ge­val van over­tuigd dat de Brit­ten klaar zijn voor haar aan­pak en gou­den raad. ‘Ze wil­len voor­uit. Al­leen weet nie­mand hoe en kijkt ie­der­een naar el­kaar met het schaam­rood op de wan­gen. Ik hoop dus dat ik wat fuss kan ver­oor­za­ken.’ Voor vol­gen­de week staan nog Brit­se in­ter­views én een on­der­houd op het mi­nis­te­rie van On­der­wijs ge­pland. Zou het waar zijn dat Lie­kens de mi­nis­ter in een paars Tel­e­t­ub­bie-pak te­ge­moet zal tre­den, zwaai­end met een flu­oro­ze Tar­zan-vi­bra­tor?

A-oh!Ao

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.