‘Dit is de schuld van de lak­se Fran­sen’

GROOT-BRIT­TAN­NIË IN­VES­TEERT IN EXTRA OM­HEI­NING OM VLUCH­TE­LIN­GEN IN CA­LAIS AF TE SCHRIK­KEN

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND - PIETER HUYBERECHTS

Aan de over­kant van het Ka­naal zijn ze for­meel: het zijn de Fran­sen die het vluch­te­lin­gen­pro­bleem in Ca­lais heb­ben la­ten es­ca­le­ren. Rechts-con­ser­va­tie­ve stem­men en bou­le­vard­kran­ten zijn mee­do­gen­loos: ‘In plaats van die vluch­te­lin­gen ten­ten, eten en kle­ren te ge­ven, had­den de Fran­sen be­ter bull­do­zers en wa­ter­ka­non­nen in­ge­zet.’

Gis­ter­avond was het weer van dat. Hon­der­den mi­gran­ten die rond­dool­den in de buurt van de Ka­naal­tun­nel in Ca­lais, in de hoop in een vracht­wa­gen of op een trein te sprin­gen en zo En­ge­land te be­rei­ken. Daar­te­gen­over: een veel te klei­ne po­li­tie­macht. ‘Wat kun­nen we doen? Ze al­le­maal op­slui­ten, kun­nen we niet. We kun­nen ze en­kel dag na dag ver­ja­gen uit de Ka­naal­tun­nel en ze en­ke­le hon­der­den me­ters ver­der weer drop­pen. Het is een kat- en muis­spel, een strijd die we ei­gen­lijk niet kun­nen win­nen.’

‘Zwerm mi­gran­ten’

Aan de over­kant van het Ka­naal vol­gen ze de si­tu­a­tie op de voet. De con­ser­va­tie­ve Brit­se pre­mier Da­vid Ca­me­ron re­a­geer­de gis­te­ren voor het eerst op het hu­ma­ni­tair dra­ma. Ook hij kon de twee­dui­zend Afri­kaan­se ge­luk­zoe­kers die in de tun­nels pro­be­ren te ge­ra­ken niet lan­ger ne­ge­ren. ‘Maar En­ge­land is geen vei­li­ge ha­ven. Wij zijn geen toe­vluchts­oord voor mi­gran­ten, laat dat dui­de­lijk zijn.’ Ca­me­ron waar­schuw­de dat il­le­ga­le mi­gran­ten het land zul­len wor­den uit­ge­zet als ze Dover be­rei­ken. Hij had het over een zwerm mi­gran­ten, wat fel­le kri­tiek uit­lok­te van Brit­se hulp­or­ga­ni­sa­ties. Zij spra­ken van ‘mens­ont­e­ren­de en vre­se­lij­ke uit­spra­ken’. Ca­me­ron zei de be­weeg­re­de­nen van de vluch­te­lin­gen te be­grij­pen: ‘Hun strijd is een be­proe­ving. Ze wil­len al­le­maal naar hier. En waar­om? Om­dat we jobs heb­ben, een la­ge werk- loos­heid, een boo­men­de eco­no­mie en om­dat het hier ge­zel­lig toe­ven is.’ Maar on­danks dat ge­zel­lig toe­ven zijn ze dus niet wel­kom, al­dus de pre­mier.

Extra po­li­tie, zelfs le­ger

Wat hij ook be­na­druk­te, was dat het een pro­bleem is waar Groot-Brit­tan­nië en Frank­rijk sa­men een ant­woord op moe­ten bie­den. Een ge­deel­de ver­ant­woor­de­lijk­heid, met de fo­cus op het slui­ten van de gren­zen, een men­se­lijk te­rug­keer­be­leid naar West-Afri­ka en het be­klem­to­nen van het zin­lo­ze en ge­vaar­lij­ke van de over­tocht. De Brit­se staats­se­cre­ta­ris The­re­sa May vroeg Eu­ro­tun­nel, de ex­ploi­tant van de Ka­naal­tun­nel, al­vast om ver­sneld werk te ma­ken van een extra om­hei­ning, ge­spon­sord door Brit­se pon­den. Ook het plan om het Brit­se le­ger naar Frank­rijk te stu­ren, be­hoort voor de po­li­tie­ke rech­ter­vleu­gel tot de mo­ge­lijk­he­den. De Fran­se po­li­tie stuur­de in­tus­sen 120 extra agen­ten naar Ca­lais om te pro­be­ren or­de in de chaos te schep­pen. Maar de po­gin­gen om in de Ka­naal­tun- nel in een truck of op een trein te sprin­gen, gin­gen dus ook gis­ter­avond on­ver­min­derd voort. De re­den van die ver­lo­ren strijd is sim­pel, klinkt het aan de an­de­re kant van de Ka­naal­zo­ne: ‘de lak­se aan­pak van de Fran­sen’. En­ke­le Brit­se com­men­ta­to­ren wa­ren mee­do­gen­loos: ‘Het zijn de Fran­sen die mee de kam­pen van de vluch­te­lin­gen in Ca­lais heb­ben ge­bouwd. In plaats van wa­ter, eten, kle­ren en ten­ten had­den ze an­de­re din­gen moe­ten aan­rei­ken: bull­do­zers en wa­ter­ka­non­nen.’ Voor­al Nat­a­cha Bou­chart, bur­ge­mees­ter van Ca­lais en door ve­len ge­pre­zen om haar men­se­lij­ke aan­pak, is de ge­be­ten hond. Zij zag het voor­bije an­der­half jaar het aan­tal vluch­te­lin­gen in haar stad op­lo­pen van 200 (ja­nu­a­ri 2014) tot ruim 5.000 (van­daag). ‘Het lijkt wel of Bou­chart niet kan stop­pen met gin­der te be­na­druk­ken hoe ge­wel­dig het bij ons wel is’, klinkt het in de Brit­se tab­loid Dai­ly Mail. ‘Ze moet drin­gend stop­pen met En­ge­land af te schil­de­ren als een soort El­do­ra­do, als een my­thisch goud­land. Dat is het niet.’

DA­VID CA­ME­RON Brit­se pre­mier Ik be­grijp waar­om de vluch­te­lin­gen ko­men. We heb­ben jobs en het is hier ge­zel­lig toe­ven. Maar we zijn geen toe­vluchts­oord voor mi­gran­ten. Laat dat dui­de­lijk zijn

Fo­to: afp Fo­to: afp

De Fran­se po­li­tie staat com­pleet mach­te­loos te­gen­over de hon­der­den mi­gran­ten die de Ka­naal tun­nel be­stor­men. Het gaat er vaak hard aan toe tij­dens de con­fron­ta­ties tus­sen de vluch­te­lin­gen en agen­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.