Kans­loos weg­ge­tikt

Al­leen mi­ra­kel kan Char­le­roi nog red­den

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - WAL­TER WAUTERS

Be­hou­dens een mi­ra­kel ein­digt de Eu­ro­pe­se cam­pag­ne van Char­le­roi vol­gen­de week in Oe­kra­ï­ne. Ze ver­lo­ren gis­te­ren te­gen Lu­hansk niet al­leen met 0-2, ze bot­sten ook op een su­pe­ri­eu­re ploeg. Met een in­druk­wek­ken­de Rus­lan Ma­li­n­o­vs­kyi en zijn flu­we­len lin­ker, goed voor twee goals.

Ont­hou die naam. Of be­ter: no­teer hem, want het is geen mak­ke­lij­ke: Rus­lan Ma­li­n­o­vs­kyi. Am­per 22, maar wat een trap­tech­niek met die lin­ker van hem. Geen toe­val, hij is ei­gen­dom van Shakhtar Do­netsk. ‘En daar keert hij na het sei­zoen ook te­rug’, al­dus coach Vern­idub van Lu­hansk. Ma­li­n­o­vs­kyi deed Char­le­roi, weg­ge­tikt in het eer­ste half­uur, pijn met zijn hoek­schop­pen. En in de twee­de helft trap­te hij er zelf twee bin­nen. Op de 70ste mi­nuut een heer­lij­ke, pal in de win­kel­haak. Een stre­ling van zijn lin­ker en een stre­ling voor het oog. In de slot­fa­se maak­te hij ook nog de 0-2, de­ze keer eer­der uit de kluts. Maar over­ver­diend. Lu­hansk mag dan niet veel bel­le­tjes doen rin­ke­len, ze be­we­zen gis­te­ren van meet af aan dat het geen toe­val was dat ze Fey­en­oord vo­rig jaar op de rand van de uit­scha­ke­ling brach­ten. Jeug­dig, snel, se­cuur in één tijd, fy­siek sterk, kort­om, ze had­den al­les in huis. ‘Het is niet dat ze ons heb­ben ver­rast’, al­dus Maz­zu ach­ter­af. ‘We heb­ben de dvd gron­dig be­ke­ken en we wis­ten wat ons te wach­ten stond. Maar daar­om heb je nog geen op­los­sing.’

FE­LI­CE MAZ­ZU Coach Char­le­roi Lu­hansk deed me aan AA Gent den­ken, maar dan tien keer be­ter

Char­le­roi had geen op­los­sing. Maz­zu had voor een of­fen­sie­ve op­stel­ling ge­ko­zen. Maar Char­le­roi cre­ëer­de am­per kan­sen. ‘Ik kan mijn spe­lers niks ver­wij­ten’, al­dus Maz­zu. ‘Ze heb­ben ge­daan wat ze moesten doen. We heb­ben met flar­den goed ge­speeld. Jam­mer dat daar niet meer kan­sen zijn uit voort­ge­ko­men. Maar wat wil je, met ach­ter­in een soort Oe­kra­ïen­se Van Buy­ten (hij doel­de op

Py­li­a­vs­kyi, nvdr.). Ik had voor een of­fen­sie­ve op­stel­ling ge­op­teerd. Net op het mo­ment dat ik Ka­rel Geraerts wil­de in­bren­gen om wat meer blok te ma­ken, viel de 0-1. Tja, dan moest ik wel ver­der voor het cre­a­tie­ve kie­zen.’ Char­le­roi wor­stel­de met de toe­voer naar de aan­val. Ke­ba­no en Pol­let ston­den op een ei­land. Twee kan­sen die naam waard, ver­sier­den ze. Maar twee keer hield Shev­chen­ko, ook nog maar 22, zijn ploeg over­eind. In de eer­ste helft tik­te hij een in­ge­stu­deer­de vrij­schop van Sag­lik uit de hoek. In de twee­de helft deed hij het­zelf­de met een po­ging van de in­ge­val­len Gal­vez. Char­le­roi had mis­schien een goal­tje ver­diend, maar de ze­ge niet. De Karo­lin­gers wer­den met een schok ge­con­fron­teerd met het ni­veau van de ech­te Eu­ro­pa Le­a­gue. Bei­tar Je­rusa­lem was geen re­fe­ren­tie. ‘Hun spel deed mij aan AA Gent den­ken, maar dan tien keer be­ter’, al­dus Maz­zu.

Vol­gen­de week trekt Char­le­roi naar Kiev, want daar speelt Lu­hansk zijn thuis­match, met een 0-2 in de ba­ga­ge en lood in de schoe­nen. Vraag is wat ze daar nog kun­nen gaan uit­rich­ten. ‘We moe­ten er blij­ven in ge­lo­ven’, al­dus Maz­zu. ‘Een ro­de kaart of een vroe­ge goal, in voet­bal is al­les mo­ge­lijk. We zijn profs. Als we er niet in ge­lo­ven, kun­nen we ons de ver­plaat­sing be­ter be­spa­ren.’

Fo­to: blg

Pol­let stond op een ei­land en kreeg am­per kan­sen.

Fo­to: blg

Ook Nees­kens Ke­ba­no kon niks for­ce­ren te­gen de ster­ke Oe­kra­ï­ners.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.