WK start dit week­end zon­der bes­te al­ler tij­den

Ter­wijl de we­reld­top van­af dit week­end zijn ge­ne­ra­le re­pe­ti­tie op de Olym­pi­sche Spe­len van Rio 2016 houdt, ont­breekt de bes­te zwem­mer al­ler tij­den. Niet om­dat hij niet wil, wel om­dat Mi­chael Phelps (nog even) niet mag.

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Hij heeft 18 olym­pi­sche ti­tels en is 27 keer we­reld­kam­pi­oen, maar het WK in het Rus­si­sche Ka­zan be­gint ko­mend week­end zon­der hem. Dat komt door zijn slippertje tij­dens zijn co­me­back – her­in­ner zijn gro­te af­scheid in Lon­den 2012, toen hij zich meest ge­lau­wer­de olym­pi­ër al­ler tij­den kroon­de. Hij werd eind vo­rig jaar aan­ge­hou­den door de po­li­tie in dron­ken toe­stand, en daar la­chen ze in Ame­ri­ka niet mee. Phelps ging op af­kick- Stock­holm de WK-li­miet niet (vijf­tien­de in 8.47.22). *** Se­bas­ti­an Coe staat een stap dich­ter bij het voor­zit­ter­schap van de in­ter­na­ti­o­na­le at­le­tiek­fe­de­ra­tie. Twaalf Eu­ro­pe­se lan­den schaar­den zich ach­ter de kan­di­da­tuur van de Brit. Pols­stok­le­gen­de Ser­gey Bub­ka is op 19 au­gus­tus de te­gen­kan­di­daat. *** TENNIS Da­vid Gof­fin (ATP 14) heeft zich ge­plaatst voor de kwart­fi­na­les van het ATP-gra- cur­sus, aan­vaard­de zijn schor­sing tot 16 april en de deal dat hij niet mee mocht naar dit WK. ‘Ik neem de vol­le­di­ge ver­ant­woor­de­lijk­heid voor wat ik deed. De voor­bije maan­den wa­ren waar­schijn­lijk de moei­lijk­ste in mijn le­ven, ik heb veel men­sen pijn ge­daan.’

For­se baard

Phelps dus niet in Ka­zan, maar waar zit hij dan wel? Hij speel­de met ple­zier pe­ter voor de Spe­ci­al Olym­pics World Ga­mes in Los An­ge­les, een soort Olym­pi­sche Spe­len voor men­sen met een be­per­king. Hij maak­te een zes­tien­ja­rig meis­je dat kan­ker over­won ziels­ge­luk­kig door met haar in het bad te dui­ken en hij beul­de zich­zelf ook af. Vol­gens zijn vel­tor­nooi in het Zwit­ser­se Gstaad. De 24-ja­ri­ge won van de Ar­gen­tijn­se kwa­li­fi­ca­tie­spe­ler Hora­cio Ze­bal­los (ATP 146): 6-1, 6-1. In de kwart­fi­na­les botst Gof­fin op de Por­tu­gees Joao Sou­sa (ATP 43). *** Kir­sten Flip­kens (WTA 86) staat in de kwart­fi­na­les van het WTA-tor­nooi van Baku. Ze won met 6-4 en 7-6 (7/5) van de Rus­sin Vi­ta­lia Di­at­chen­ko (WTA 92). Ze moet het op­ne­men te­gen Ana­sta­sia coach, Bob Bow­man, heeft hij Phelps niet meer zo gre­tig ge­zien sinds 2008, ook al zou je het niet zeg­gen met zijn for­se baard. Ter­wijl zijn col­le­ga­top­zwem­mers in Ka­zan aan de slag zijn, zwemt hij van­af vol­gen­de zon­dag de Spee­do Ju­ni­or US Na­ti­o­nals in San An­to­nio in het­zelf­de trai­nings­com­plex waar de Ame­ri­ka­nen zich zul­len voor­be­rei­den voor Rio 2016. Want dát is waar­om Phelps, die zwoer nooit nog de geur van chloor te zul­len op­snui­ven na de Spe­len van Lon­den 2012, te­rug­kwam: om weer te schit­te­ren op de Olym­pi­sche Spe­len. ‘Maar vraag niet naar mijn doe­len, die houd ik voor me­zelf.’ Zijn te­gen­stan­der en land­ge­noot Ry­an Loch­te: ‘Wees maar ze­ker, hij zal er staan in Rio.’ Pa­vlyu­chenko­va (WTA 42). *** Jus­ti­ne Hen­in wordt op­ge­no­men in de ere­ga­le­rij van de Ro­gers Cup in Toronto. Ze schaart zich tus­sen on­der an­de­ren Bil­lie Jean King, And­re Agas­si, Mo­ni­ca Se­les, Chris Evert en Jo­hn McEn­roe. *** HOCKEY De Bel­gi­sche man­nen (FIH 4) heb­ben in hun eer­ste wed­strijd op de Er­go Mas­ters in Ham­burg 3-3 ge­lijk­ge­speeld te­gen GrootB­rit­tan­nië (FIH 5).

Fo­to: blg

Mi­chael Phelps maakt tijd voor de fans tij­dens de Spe­ci­al Olym­pics World Ga­mes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.