‘Re­laxe­rend voor mij’

Da­mien Broot­haerts kiest stra­te­gisch voor de zui­ve­re sprint

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - ERIK GY­SE­LIN­CK

Hor­den­lo­per Da­mien Broot­haerts is vas­te klant op de Me­mo­ri­al Ras­schaert in Ni­n­o­ve. Hoe­wel hij nog op zoek is naar zijn WK-li­miet komt hij op de ze­ven­de Flan­ders Cup-man­che op de zui­ve­re sprint­num­mers in ac­tie. ‘Ik liep er nooit goed op de hor­den’, er­kent de 32-ja­ri­ge Brus­sel­se sprin­ter uit Lembeek. ‘Mee­stal loopt de Ras­schaert veel ver­tra­ging op, wat ne­fast is voor de con­cen­tra­tie en de voor­be­rei­ding in het al­ge­meen.’ ‘Al­vo­rens mijn laat­ste twee kan­sen voor Pe­king uit te spe­len (dins­dag in Oor­de­gem, za­ter­dag op de Mee­ting voor Mon in Kessel-Lo), wil ik er mijn snel­heid aan­scher­pen. Mijn re­cord over 200m liep ik ove­ri­gens in Ni­n­o­ve. De baan is dus wel snel. Ik wil op bei­de af­stan­den een gooi doen naar mijn pr‘s.’ Dat be­te­kent op 100m snel­ler dan 10.46 (best­tijd uit 2011) en 21.09 (21.09 uit 2012). Op het BK werd de at­leet van Ex­cel­si­or Brus­sel in de fi­na­le van de ho­ge hor­den voor ei­gen volk uit­ge­slo­ten we­gens dui­de­lij­ke val­se start.

Chaos

Na wat dis­cus­sies mocht hij mocht de wed­strijd lo­pen on­der voor­be­houd, maar na­dien werd hij uit de uit­slag ge­schrapt. ‘Vol­le­dig te­recht, de fi­na­le ver­liep in cha­o­ti­sche om­stan­dig­he­den. Het was het mo­ment van een so­li­da­ri­teits­ac­tie voor de red­ding van het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on, waar­aan zo­wat dui­zend men­sen deel­na­men. Het was enorm ru­moe­rig, zo­dat een se­reen ver­loop on­mo­ge­lijk werd.’

DA­MIEN BROOT­HAERTS Ex­cel­si­or Brus­sel Mee­stal loopt de Ras­schaert veel ver­tra­ging op, wat ne­fast is voor de con­cen­tra­tie

‘Da­rio De Bor­ger had zijn hand op­ge­sto­ken. Ik had dat ook wil­len doen, maar de star­ter ging niet in op ons ver­zoek om de start even uit te stel­len. Daar ik ui­t­ein­de­lijk dan toch mocht lo­pen, kon ik met Da­rio lo­pen.’ ‘We raak­ten el­kaar even. Da­rio won de ti­tel in 13.87. Zwaar til ik er ui­t­ein­de­lijk niet aan. De weers­om­stan­dig­he­den wa­ren te slecht om een kans op suc­ces te heb­ben.’ ‘Mis­schien maak­te ik een fout­je door de 100m dit sei­zoen op het BK te la­ten schie­ten om me vol­le­dig op de hor­den toe te leg­gen. Vroe­ger ging ik mijn kans al­tijd op bei­de af­stan­den, 100m lo­pen werkt re­laxe­rend voor mij. Bij het hor­de­lo­pen komt al­tijd wat meer stress kij­ken.’ ‘Door bles­su­re liep ik de­ze zo­mer ver­tra­ging op, maar ik zit goed en op de ho­ge hor­den is veel mo­ge­lijk. Mits een goe­de start moet ik de ver­eis­te 13.47 kun­nen lo­pen, maar ik zeg niet dat het lukt. Ik wil er niet aan den­ken’, houdt Da­mien Broot­haerts de druk nog wat af.

Fo­to: Photo News

Da­mien Broot­haerts: ‘Bij de hor­den komt al­tijd wat meer stress kij­ken.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.