VAN­HAE­ZE­BROU­CK GOOIT RA­MAN UIT SE­LEC­TIE

Gent-trai­ner had na vo­ri­ge match te­gen Wes­ter­lo zwa­re kri­tiek en stelt voor­beeld Pu­blieks­lie­ve­ling be­taalt het ge­lag om­dat hij ‘voor per­soon­lijk suc­ces’ ging

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Hein Van­hae­ze­brou­ck heeft het niet voor voet­bal­lers die voor ei­gen suc­ces gaan. Dat is pre­cies wat hij Benito Ra­man vo­ri­ge week ver­weet in de match te­gen Wes­ter­lo (1-1). Ra­man pro­beer­de na drie mi­nu­ten een reu­ze­kans zelf af te wer­ken zon­der oog te heb­ben voor de vrij­staan­de Lau­rent De­poi­tre. De ac­tie kreeg extra ge­wicht om­dat Ra­man in een in­ter­view half grap­pend had ge­zegd dat hij dit sei­zoen 26 goals wil­de ma­ken, naar zijn rug­num­mer. De jon­ge spits werd te­ge­lijk ook het slacht­of­fer van een goed ge­ti­me­de po­ging van Van­hae­ze­brou­ck om zijn kam­pi­oe­nen met de voe­ten op de grond te plaat­sen. Ana­list Marc De­gry­se nam in

Extra Ti­me de ver­de­di­ging op voor Ra­man. Hij vond dat de spits het recht had om zijn ei­gen kans te gaan.

Te eer­lijk

‘Er was af­ge­lo­pen week veel te doen rond Benito, maar met beel­den heb­ben we aan­ge­toond dat het niet al­leen hij was’, al- dus Van­hae­ze­brou­ck gis­te­ren op het persmo­ment voor het nieuws van de niet-se­lec­tie van Ra­man. ‘De spe­lers heb­ben af­ge­lo­pen week ge­re­a­geerd op trai­ning. De ene snel­ler dan de an­de­re. Maar op de af­slui­ten­de trai­ning had ie­der­een het be­gre­pen.’ Het bleef voor Ra­man, die noch­tans een goe­de voor­be­rei­ding ken­de met veel goals, niet bij de pu­blie­ke bol­was­sing. De aan­val­ler moet nu een wed­strijd van­uit de tri­bu­ne toe­kij­ken. De Gent-coach heeft een dub­bel doel: ener­zijds Ra­man tot in­keer bren­gen, an­der­zijds een voor­beeld stel­len voor zijn groep. Van­hae­ze­brou­ck wil na de ti­tel de groeps­dy­na­miek van vo­rig sei­zoen be­hou­den. Wat ook mee­speelt: Van­haez­brou­ck heeft aan­val­lend op­ties te over. Met en­kel Pe­der­sen in de lap­pen­mand, is het mak­ke­lijk Ra­man in de tri­bu­ne te zet­ten. Voor de ope­nings­match van vo­rig sei­zoen te­gen Cer­cle liet de Gent-coach ook al Ha­bib Ha­bi­bou uit de se­lec­tie om­wil­le van zijn laak­ba­re hou­ding en in­zet tij­dens de voor­be­rei­ding. Tus­sen Van­hae­ze­brou­ck en Ha­bi­bou kwam het nooit meer goed, maar zo’n vaart zal het

HEIN VAN­HAE­ZE­BROU­CK Trai­ner AA Gent De spe­lers heb­ben af­ge­lo­pen week ge­re­a­geerd op trai­ning. De ene snel­ler dan de an­de­re

niet lo­pen met Ra­man. Je kunt de 20-ja­ri­ge Gent­brug­ge­naar veel ver­wij­ten, maar slech­te be­doe­lin­gen niet. Vo­rig sei­zoen wa­ren er zelfs ana­lis­ten die Ra­man ver­we­ten te gul te zijn met zijn in­span­nin­gen. Ra­man was in de jeugd een moei­lij­ke jon­gen, dat geeft hij zelf toe, maar hij heeft enor­me stap­pen ge­zet. De weg naar meer ma­tu­ri­teit is ech­ter een

work in pro­gress voor hem. In in­ter­views durft Ra­man nog steeds de con­tro­le te ver­lie­zen, maar dan op schalk­se wij­ze. Ra­man moet wel gaan be­sef­fen dat be­paal­de uit­la­tin­gen zich te­gen hem kun­nen ke­ren. Ie­de­re voet­bal­ler wil het liefst spe­len, ie­de­re spits wil het liefst zelf sco­ren. Maar Ra­man is daar vaak te ont­wa­pe­nend eer­lijk over. Eind vo­rig sei­zoen ver­trouw­de hij ons toe dat hij voor Nieuw­jaar soms zijn ont­goo­che­ling liet blij­ken bij een niet-se­lec­tie. In het prof­voet­bal en ze­ker met een coach als Van­hae­ze­brou­ck moet hij zul­ke ge­voe­lens on­der con­tro­le hou­den.

Fo­to: pn

De sanc­tie voor Ra­man is ook een waar­schu­wing voor de an­de­re spe­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.