Al­leen echt groe­ne wa­gens ont­snap­pen aan ho­ge­re in­schrij­ving

Ben­zi­ne- en die­sel­rij­ders zul­len van­af 2016 een stuk meer moe­ten be­ta­len voor de in­schrij­ving van een nieu­we au­to of een twee­de­hands­wa­gen, soms zelfs tot 300 eu­ro ex­tra. Voor mi­li­eu­vrien­de­lij­ke wa­gens wordt dat be­drag op ter­mijn ge­com­pen­seerd. ‘Maar wie k

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

U bent ge­waar­schuwd als u straks een nieu­we au­to koopt. De Vlaam­se regering zet­te gis­te­ren het licht op groen voor een gron­di­ge aan­pas­sing van de au­to­be­las­tin­gen. Daar­door zal u van­af 2016 een stuk meer moe­ten be­ta­len voor de Be­las­ting op de In­ver­keers­tel­ling (BIV), of­wel de een­ma­li­ge eer­ste in­schrij­ving van uw au­to. De ver­ho­ging schom­melt tus­sen de 15 à 150 eu­ro. Voor de zui­nig­ste die­sel­wa­gens (Eu­ro­norm 6) kan dat zelfs neer­ko­men op een ver­ho­ging van 300 eu­ro. ‘De re­ë­le uit­stoot van die wa­gens was tot voor kort niet ge­kend, we moesten die scheef­trek­king dus recht­zet­ten’, zegt mi­nis­ter Tur­tel­boom. Het goe­de nieuws is dat die ver­ho­ging voor zui­ni­ge ben­zi­ne­wa­gens zo goed als on­mid­del­lijk wordt ge­com­pen­seerd door de jaar­lijk­se ver­keers­be­las­ting. Daar voert de Vlaam­se regering een ste­vi­ge ver­groe- ning door. Die­sels zul­len jaar­lijks veel méér moe­ten be­ta­len, zui­ni­ge ben­zi­nes een stuk min­der en elek­tri­sche wa­gens tot 2020 zelfs he­le­maal niets. Ko­pers van elek­tri­sche wa­gens ko­men ook in aan­mer­king voor een pre­mie van maxi­maal 5.000 eu­ro. De nieu­we re­gels gel­den en­kel en al­leen voor nieu­we in­schrij­vin­gen. Zo­als ge­we­ten blij­ven de lea­sing­wa­gens bui­ten schot. Via die nieu­we au­to­be­las­ting wil de Vlaam­se regering in snel­tem­po meer ben­zi­ne­wa­gens en elek­tri­sche wa­gens op de weg krij­gen. Een bij­ko­mend voor­deel is dat de regering zelf ook een stuk­je mee­graait. De ver­groe­ning van de ver­keers­be­las­ting moet im­mers 45 mil­joen eu­ro op­bren­gen voor de be­gro­ting. ‘On­ze fi­lo­so­fie is dui­de­lijk. Het is per­fect mo­ge­lijk om je ge­drag aan te pas­sen én min­der te be­ta­len’, ver­de­digt Tur­tel­boom zich.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.