De be­drij­ven pro­fi­te­ren het meest van de groe­ne stroom, maar toch kiest Tur­tel­boom er­voor de ge­zin­nen te doen be­ta­len

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Gro­te­re ver­brui­kers be­ta­len we­l­is­waar meer, maar ze­ker niet in ver­hou­ding tot hun ver­bruik. Be­drij­ven die echt heel veel stroom ver­brui­ken, krij­gen zelfs zwa­re kor­tin­gen. De be­las­ting moet in to­taal een klein half mil­jard eu­ro op­bren­gen. De ge­zin­nen be­ta­len daar­van de helft, hoe­wel zij veel min­der dan de helft van de stroom in ons land ver­brui­ken. Ener­gie­mi­nis­ter Tur­tel­boom zegt dat ze hier­mee ‘schoon schip maakt’ met het ver­le­den, om­dat al­le over­blij­ven­de kos­ten van de steun aan groe­ne stroom hier­mee weg­ge­werkt zou­den zijn. Het voor­deel van de nieu­we hef­fing is dat er geen btw op be­taald moet wor­den, en de fe­de­ra­le over­heid dus geen graan­tje mee­pikt van de ta­rief­ver­ho­ging. Die ver­ho­ging is bo­ven­dien uni­form in heel Vlaan­de­ren, en ver­schilt niet per dis­tri­bu­tie­ge­bied.

‘Tur­tel­taks’

De op­po­si­tie re­a­geert zie­dend. Prompt doop­te SP.A de nieu­we be­las­ting om tot ‘Tur­tel­taks’. Een on­recht­vaar­di­ge aan­slag op het ge­zins­bud­get, vindt de par­tij. ‘Het is toch niet cor­rect dat ge­zin­nen die wei­nig ener­gie ver­brui­ken even­veel be­ta­len als zij die veel ver­brui­ken’, zegt Vlaams par­le­ments­lid Johan Da­nen van Groen. ‘Bo­ven­dien is het niet eer­lijk dat de grote be­drij­ven bij­na bui­ten schot blij­ven: zij zijn de groot­ste stroom­ver­brui­kers en ze pro­fi­te­ren er het meest van dat de prijs van de elek­tri­ci­teit

zélf goed­ko­per is ge­wor­den door al die groe­ne stroom. Bo­ven­dien doen zij de bes­te zaak met al­le steun­maat­re­ge­len.’ Dat zegt ook Rob Been­ders (SP.A). ‘De be­drij­ven pro­fi­te­ren het meest van de groe­ne stroom, maar toch kiest mi­nis­ter Tur­tel­boom er­voor de ge­zin­nen te doen be­ta­len.’ Hij ziet een­zelf­de lo­gi­ca in an­de­re maat­re­ge­len van de Vlaam­se en de fe­de­ra­le regering. De btw­ver­ho­ging bij­voor­beeld treft de be­drij­ven niet om­dat zij die btw kun­nen af­trek­ken. ‘In plaats van elk ge­zin een taks op te leg­gen, zou­den de in­ves­te­rin­gen be­ter door­ge­re­kend wor­den naar­ma­te de prij­zen er­door da­len’, zegt hij.

ROB BEEN­DERS

Fac­tuur­schok

De nieu­we be­las­ting is in­tus­sen al de zes­de ver­ho­ging van de stroom­prijs in één jaar tijd. Vier er­van zijn door­ge­voerd door een regering, twee door de ener­gie­re­gu­la­tor VREG. Voor een ge­zin met twee kin­de­ren en een ge­mid­deld ver­bruik van 3.500 ki­lo­watt komt er meer dan de helft bij op de fac­tuur. Voor­al met Nieuw­jaar mag u een fac­tuur­schok ver­wach­ten, want dan stijgt het te be­ta­len be­drag met 225 eu­ro. Een deel van de ver­ho­gin­gen komt voort uit de kos­ten voor de steun aan groe­ne stroom. Het gaat dan om zon­ne­pa­ne­len (van be­drij­ven, land­bou­wers én par­ti­cu­lie­ren), maar ook om bi­o­mas­sa­cen­tra­les (waar­in bij­voor­beeld hout­snip­pers ver­brand wor­den) en ook wind­mo­lens.

SP.A

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.