Geen keu­ze meer:

Na in­voer­der D’Ie­te­ren wil ook de regering ei­ge­naars ver­plicht naar ga­ra­ge stu­ren

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - WIM BRILLOUET

De klant ver­plich­ten om zijn sjoe­mel­au­to te la­ten her­stel­len? Geen den­ken aan, klonk het gis­te­ren nog bij Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ben Weyts (N-VA). ‘Die heeft zijn wa­gen in al­le ver­trou­wen ge­kocht. Hij mag zelf be­slis­sen of hij naar de ga­ra­ge gaat.’ Maar een dag la­ter – na over­leg tus­sen de fe­de­ra­le regering en ge­west­re­ge­rin­gen – gaat het een an­de­re kant op. Je sjoe­mel­au­to bin­nen­bren­gen, het zal ver­plicht wor­den. Ook door de over­heid. Daar wijst ten­min­ste al­les op. Want be­gin vol­gen­de week zit be­voegd mi­nis­ter Kris Pee­ters (CD&V) sa­men met D’Ie­te­ren, de in­voer­der van Volks­wa­gen, Au­di, Seat en Sko­da in ons land. Hij wil er de im­pact en spe­ci­fi­ca­ties be­spre­ken van een ver­plich­te te­rug­roe­p­ac­tie en wil ei­ge­naars be­hoe­den voor ver­de­re pro­ble­men.

Uit­stoot­nor­men

‘De con­su­ment heeft recht op – en baat bij – een au­to die in or­de is. Als hij blijft rond­rij­den met zijn au­to, is die niet meer in re­gel met de fis­ca­li­teit en de op­ge­leg­de uit­stoot­nor­men. Om Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Johan Van Overt­veldt (N-VA), in Al­les wijst er­op dat de regering el­ke ei­ge­naar van een sjoe­mel­au­to gaat ver­plich­ten om zijn wa­gen bin­nen te bren­gen. Nu wil al­leen in­voer­der D’Ie­te­ren dat op­leg­gen, maar die kan dat niet af­dwin­gen. De regering kan dat wel, en de kans is groot dat ze be­gin vol­gen­de week die ver­plich­ting of­fi­ci­eel maakt. In lan­den als Duits­land en Oos­ten­rijk is dat al het ge­val. mo­ge­lij­ke pro­ble­men te ver­mij­den, kan de wa­gen be­ter in or­de zijn’, laat Pee­ters we­ten. Voor 317.000 Bel­gi­sche ei­ge­naars van sjoe­mel­au­to’s is er dan geen keu­ze meer: ze moe­ten hun wa­gen bin­nen­bren­gen. En dat is nog een stap verder dan in­voer­der D’Ie­te­ren, die zo’n ver­plich­ting don­der­dag af­kon­dig­de. Een au­to-in­voer­der kan zo­iets niet af­dwin­gen, een over­heid wel. Net zo­als in on- De door het die­sel­schan­daal zwaar in op­spraak ge­ko­men VW-groep heeft vo­ri­ge maand in Eu­ro­pa meer au­to’s ver­kocht dan in de­zelf­de maand een jaar eer­der. Dat blijkt uit de cij­fers van de Eu­ro­pe­se fe­de­ra­tie van au­to­fa­bri­kan­ten ACEA. Volks­wa­gen zelf ver­kocht 152.130 au­to’s (+6,6 pro­cent), Au­di der an­de­re Duits­land en Oos­ten­rijk. Ook daar heeft de regering VW-ei­ge­naars ver­plicht om bin­nen­kort naar de ga­ra­ge te gaan. Of er sanc­ties ko­men voor ei­ge­naars die hun sjoe­mel­au­to wei­ge­ren bin­nen te bren­gen, is nog he­le­maal niet dui­de­lijk. Au­to­keu­rings­cen­tra zou­den daar wel een rol in kun­nen spe­len. Ze kun­nen con­tro­le­ren of ei­ge­naars van een sjoe­mel­au­to een at­test heb­ben dat hun wa­gen is aan­ge­past. Dat at­test krij­gen ze mee als hun wa­gen is te­rug­ge­roe­pen en her­steld in de ga­ra­ge. In­tus­sen blijft het wach­ten voor de 317.000 be­trok­ken ei­ge­naars. De te­rug­roe­ping kan vol­gens D’Ie­te­ren be­gin vol­gend jaar star­ten.

Méér Volks­wa­gens ver­kocht in Eu­ro­pa

73.509 (+10,1 pro­cent) en Sko­da 55.389 (+10,2 pro­cent). Daar­mee blijft de Duit­se au­to­con­struc­teur ver­uit de groot­ste in Eu­ro­pa, al liep zijn markt­aan­deel wel wat te­rug: van 23,6 naar 23,3 pro­cent. We­reld­wijd zag het au­to­con­cern zijn ver­koop ook met an­der­half pro­cent te­rug­lo­pen om af te klok­ken op 885.000 Volks­wa­gens. Al is dat veel­eer een ge­volg van de da­len­de au­to­ver­koop in Chi­na en Bra­zi­lië dan van het die­sel­schan­daal zelf. De exac­te draag­wijd­te daar­van zal pas de ko­men­de maan­den echt zicht­baar wor­den. In Wolfs­burg hou­den ze hun hart al vast.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.