Drie vra­gen van au­to­be­stuur­ders be­ant­woord

N truck­chauf­feur

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

‘Ik be­grijp de frus­tra­tie van au­to­be­stuur­ders als we tij­dens de spits in­ha­len. Zelf pro­beer ik dat zo wei­nig mo­ge­lijk te doen, maar per­so­nen­wa­gens heb­ben nog al­tijd het der­de vak. En in­ha­len bij re­gen is ver­bo­den. Maar wan­neer re­gent het? Is ge­mie­zer ook re­gen?’

Waar­om par­ke­ren truc­kers ’s nachts op een par­king?

‘Op ho­tel gaan kost te veel. In on­ze truck sla­pen niet. En nee, we leg­gen niet ge­woon on­ze ze­tel plat. We heb­ben hier een bed. Zelfs een fri­go.’

Waar­om rij­den vracht­wa­gen­chauf­feurs zo dicht te­gen voor­lig­gers?

‘Het lijkt dat we zo dicht staan, om­dat au­to­be­stuur­ders in hun ach­ter­uit­kijk­spie­gel en­kel de gril­le van on­ze vracht­wa­gen zien. Maar ei­gen­lijk la­ten we nog ge­noeg

af­stand.’

Waar­om ha­len truck­chauf­feurs in tij­dens spits en in re­gen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.