‘Mail­box slui­ten te­gen burn-out is een na­ïef idee’

Voor­stel van over­heid om ziek­te­ver­zuim te­gen te gaan af­ge­scho­ten door ex­perts

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - PAUL DEMEYER

Om haar amb­te­na­ren te­gen een burn-out te be­scher­men, over­weegt de Vlaam­se over­heid de mail­boxen om 18 uur af te slui­ten. ‘Een heel slecht idee’, zegt Frederik Anseel, pro­fes­sor ar­beids­psy­cho­lo­gie. ‘Zo ont­neem je men­sen hun au­to­no­mie en net dat leidt tot een burn-out.’ ‘Er is een nieuw den­ken rond werk’, zegt pro­fes­sor Frederik Anseel (UGent). ‘Werk is niet meer iets wat je van 9 tot 17 uur doet in het zicht van je baas. Werk van­daag is de re­a­li­sa­tie van een op­ge­legd project. Wan­neer je dat doet of waar je dat doet, speelt ei­gen­lijk geen rol meer. Het re­sul­taat telt. Daar­op word je af­ge­re­kend. Niet op je aan­we­zig­heid tus­sen 9 en 17 uur.’ Die ver­schui­ving is te dan­ken aan het in­ter­net. Zo kun­nen werk­ne­mers ’s avonds nog in­log­gen op hun werk en via mail met de col­le­ga’s com­mu­ni­ce­ren. ‘Dat schept de mo­ge­lijk­heid om je werk aan je pri­vé aan te pas­sen. Men­sen kun­nen ’s mor­gens eerst thuis wer­ken tot de fi­les zijn op­ge­lost. Of ze kun­nen vroe­ger van het werk naar huis om de kin­de­ren te ha­len en het avond­maal klaar te ma­ken. Daar­na kun­nen ze weer in­log- gen en voort­doen. Die mo­ge­lijk­heid ver­min­dert bij­voor­beeld de fi­le­stress aan­zien­lijk. En geeft een ge­voel van au­to­no­mie. On­der­zoe­ken oe­ken heb­ben al vol­doen­de aan­ge­toond dat je zo het ge­vaar op bur­nouts bij de werk­ne­mers aan­zien­lijk ver­min­dert’, zegt Anseel. Een werk­groep Wel­zijn stelt nu net wel voor om de mail­boxen van de Vlaam­se amb­te­na­ren om 18 uur af te slui­ten. Ze ho­pen daar­mee het ho­ge ziek­te­ver­zuim (ge­mid­deld 10,6 da­gen per jaar, te­gen 5,1 in de pri­vé) naar beneden te krij­gen.

Wer­klast blijft

Dat idee haal­den ze in het bui­ten­land. On­der an­de­re in Duits­land heeft BMW al zo’n maat­re­gel in­ge­voerd. ‘Maar ze zijn er al gro­ten­deels op te­rug­ge­keerd’, zegt Anseel. ‘De mails af­slui­ten is voor het eerst toe­ge­past in Zwe­den. Wat za­gen ze daar?

NIEUWS

5

FREDERIK ANSEEL Pro­fes­sor ar­beids­psy­cho­lo­gie

Werk van­daag is de re­a­li­sa­tie van een op­ge­legd project. Wan­neer je dat doet of waar je dat doet, speelt ei­gen­lijk geen rol meer. Het re­sul­taat telt Een werk­groep stelt voor om de mail­boxen van Vlaam­se amb­te­na­ren af te slui­ten, om hen te be­scher­men te­gen burn-out. Maar dat zal net het om­ge­keer­de ef­fect heb­ben, den­ken ex­perts.

Dat werk­ne­mers bui­ten de werk­uren dan maar via hun Hot­mail- of Gmail-ac­count voort­wer­ken.’ Ook de Ex­ter­ne Dienst voor Pre­ven­tie en Be­scher­ming op het Werk is niet he­le­maal over­tuigd van het heil van een slui­tings­uur voor mail­boxen. ‘Want daar­mee ver­min­der je de wer­klast niet. Het zou al goed zijn wan­neer ba­zen hun werk­ne­mers eens dui­de­lijk zeg­gen dat ze niet ver­wach­ten dat ze ’s avonds laat nog ach­ter hun com­pu­ter krui­pen voor het werk.’

Foto: put

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.