Ha­si: ‘De vol­gen­de pe­nal­ty gaat er in’

An­der­lecht staat voor een lood­zwa­re week. Mor­gen Zul­te Wa­re­gem. Don­der­dag Tot­ten­ham, Europees al met de rug te­gen de muur. En dan Club Brug­ge, aarts­ri­vaal. ‘Een zeer be­lang­rij­ke week’, er­kent coach Be­snik Ha­si. ‘Al­leen als we drie keer win­nen, ben ik cont

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

De coach ge­looft er in: ‘ We zijn klaar, het kan niet snel ge­noeg be­gin­nen.’ Want de pro­ble­men van An­der­lecht zijn vol­gens de spor­tie­ve baas min­der groot dan ze lij­ken.

‘We gaan van die straf­schop­pen toch geen ver­haal ma­ken?’

‘Zei Sil­vio dat hij De­schacht de straf­schop­pen zou la­ten ne­men? ( lacht). Neen, Ol­lie komt niet in aan­mer­king denk ik. Ik houd vast aan mijn zelf­de lijst­je. Die­ge­nen die ze el­ke week trap­pen. Ik zou niet we­ten wat ik meer kan doen. Som­mi­gen zeg­gen dat je er kan op trai­nen, an­de­ren zeg­gen van niet. Ik ge­loof het niet. Als we con­stant over die pe­nal­ty’s pra­ten, wordt het weer een ver­haal. Dan dreigt een pro­bleem zo­als een paar jaar ge­le­den. En dat is het dus niet. Ik zeg je: de eerst­vol­gen­de pe­nal­ty shot­ten we er in.’

‘Op drie mat­chen 31 kan­sen. En ik tel de pe­nal­ty’s niet mee.’

‘Dat is ons eni­ge pro­bleem: we ma­ken de kan­sen niet af. De or­ga­ni­sa­tie staat er en we cre­ë­ren kan­sen, sta­tis­tisch zelfs meer dan vo­rig jaar. Op drie mat­chen tel­de ik 31 kan­sen, zon­der de pe­nal­ty’s. We had­den te­gen STVV en Mechelen met 4-0, 5-0 kun­nen win­nen. Er blijft dus dat werk­punt: sco­ren. De spe­lers zien ook wel in dat het cre­ë­ren van zo­veel kan­sen al po­si­tief is. Dat scherpt het ver­trou­wen aan. Be­hal­ve te­gen Qa­ra- bag speel­den we ook niet slecht, hé. Het heeft ook geen zin om met­een al­les om te gooi­en. Er zul­len heus nog wel kan­sen ko­men voor de jon­ge­ren. You­ri Ti­ele­mans zal ze­ker nog be­lang­rijk wor­den voor ons. We heb­ben goed ge­traind, heel veel op af­wer­king ook. Maar dat de­den we eer­der ook al. Het zit ge­woon al­le­maal in het kop­je. Met 0-3 win­nen op Zul­te Wa­re­gem en we zijn ge­lan­ceerd? Dan is Wa­re­gem in elk ge­val te klein.’ ( lacht)

Foto: Photo News

Ha­si geeft Oka­ka in­struc­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.