Veer­kracht

Het Nieuwsblad - - SPORT WERELD -

De on­der­lip van Greg Van Aver­maet tril­de toen ik hem op het po­di­um van het Ga­la van de Flan­drien vroeg wat zijn diep­te­punt van het af­ge­lo­pen jaar was. ‘Toch die do­ping­zaak!’, re­a­geer­de hij on­mid­del­lijk. De lin­ker­mond­hoek maak­te sub­tie­le spron­ge­tjes. Er za­ten veel ge­voe­lens ver­scho­len in de ze­nuw­trek­jes: angst, woe­de, ont­goo­che­ling, mach­te­loos­heid en op­luch­ting. Het vol­le­di­ge pak­ket stem­min­gen dat de voor hem don­ke­re pe­ri­o­de had be­heerst, pas­seer­de nog eens in een hal­ve mi­nuut. Want ook al weet je zelf dat je on­schul­dig bent, aan de per­cep­tie kan je wei­nig ver­an­de­ren. Ge­noemd wor­den in een zaak heeft al­tijd na­de­li­ge ge­vol­gen en de Dis­ci­pli­nai­re Com­mis­sie van de Bel­gi­sche Wiel­rij­ders­bond had toch maar eens een on­recht­vaar­dig oor­deel moe­ten vel­len. Dat ge­beur­de ge­luk­kig niet. Greg Van Aver­maet werd na twee en een hal­ve maand over de he­le lijn vrij­ge­spro­ken.

Dat hij eer­gis­te­ren op het po­di­um van het Kur­saal in Oos­ten­de voor de vier­de keer de Flan­drien-tro­fee in ont­vangst mocht ne­men, be­vat­te veel sym­bo­liek. Het Ga­la van de Flan­drien wordt ge­or­ga­ni­seerd door de­zelf­de krant die op de dag van haar ei­gen Om­loop uit­pak­te met het nieuws dat Van Aver­maet ge­noemd werd in de do­ping­zaak (die er la­ter geen bleek te zijn) van dok­ter Mer­tens. Een kran­ten­pri­meur met een gru­we­lij­ke ti­ming. Voor krant en voor ren­ner. Het moet een di­lem­ma ge­weest zijn voor de hoofd­re­dac­tie. Het nieuws bren­gen of nog even op­spa­ren? Van­uit jour­na­lis­tiek oog­punt mocht het geen keu­ze zijn en toch was ze door al­le ver­we­ven­he­den on­ge­twij­feld niet evi­dent. Maar als Het Nieuws­blad het nieuws niet had ge­bracht, kwam een an­de­re krant er een paar da­gen la­ter wel mee. Weg pri­meur. Zo werkt het nu een­maal. Dat be­seft Greg ook. Op geen en­kel mo­ment maak­te hij zich boos op de bood­schap­pers van het nieuws, maar wel op de ju­ris­ten van het bonds­par­ket die hem door hun on­zorg­vul­di­ge werk en los­lip­pig­heid in dis­kre­diet had­den ge­bracht. Hij pronk­te te­recht met zijn vier­de Flan­drien, de be­lang­rijk­ste wie­ler­tro­fee van dit land want ver­ko­zen door de ren­ners zelf. En zij res­pec­te­ren Greg Van Aver­maet al­le­maal. Als toon­beeld van wer­ke­thiek. Ook in moei­lij­ke tij­den el­ke mi­nuut met zijn job be­zig. ‘Het was een moei­lij­ke be­val­ling met een mooi ein­de’, was de one­li­ner op het po­di­um bij de uit­rei­king. Een me­ta­foor voor een jaar waar­in hij zich als ren­ner nog verder ont­wik­kel­de en meer veer­kracht toon­de dan een nor­maal mens. Een jaar ook waar­in hij de Tour had ver­la­ten met een rit­ze­ge om Fleur op de we­reld te zien ko­men. Maar zelfs nieuw kin­der­ge­luk sa­vou­reer­de hij met ma­te, want twee we­ken la­ter leek hij op weg naar de ze­ge in de Cla­si­ca San Se­bas­ti­an toen een mo­tard hem van zijn fiets reed. Op Van Aver­maet kan je een huis bou­wen. Af­spraak half­weg ok­to­ber 2016 voor een vijf­de Flan­drien? Of neemt ie­mand de hand­schoen op?

Er za­ten veel ge­voe­lens ver­scho­len in de ze­nuw­trek­jes: angst, woe­de, ont­goo­che­ling, mach­te­loos­heid en op­luch­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.