200 op­stan­de­lin­gen en hun lei­der ge­dood bij

NAJAF Het Ame­ri­kaan­se le­ger moet sa­men met de Ira­ke­se col­le­ga’s al­le zei­len bij­zet­ten om te voor­ko­men dat er een bloed­bad wordt aan­ge­richt in de sjii­ti­sche hei­li­ge stad Najaf. Van­daag viert de sjii­ti­sche ge­meen­schap Asjoe­ra, de be­lang­rijk­ste re­li­gi­eu­ze fe

Metro (Dutch Edition) - - Front Page -

In de boom­gaar­den na­bij Najaf is zon­dag en gis­te­ren een on­ver­vals­te veld­slag uit­ge­voch­ten tus­sen de Ame­ri­kaans-Ira­ke­se al­li­an­tie en een schim­mi­ge groep op­stan­de­lin­gen. De voor­heen on­be­ken­de groep Jund al-Sa­maa of Sol­da­ten van de He­mel had zich in­ge­gra­ven tus­sen de da­del­pal­men en ver­weer­de zich he­vig te­gen de re­ge­rings­sol­da­ten. Ui­t­ein­de­lijk wer­den er - me­de dank­zij bom­bar­de­men­ten van de Ame­ri­kaan­se lucht­macht - twee­hon­derd mi­li­tan­ten ge­dood. Meer dan hon­derd an­de­ren wer­den op­ge­pakt. Vol­gens het Ira­ke­se le­ger be­hoor­den zij tot een sjii­ti­sche sek­te die ge­looft in de te­rug­keer van de ‘ver­bor­gen’ twaalf­de imam. Zij zou­den van plan zijn ge­weest met zes­hon­derd ge­wa­pen­de mi­li­tan­ten de hei­li­ge stad Najaf bin­nen te drin­gen tij­dens Asjoe­ra en er zo­veel mo­ge­lijk pro­mi­nen­te sjii­ti­sche gees­te­lij­ken te ver­moor­den. Het ge­weld zou vol­gens hun bij­ge­loof de te­rug­keer van imam Mah­di be­werk­stel­li­gen. Ze­ker is wel dat een se­rie aan­sla­gen op sjii­ti­sche lei­ders een nieu­we golf van ge­weld tus­sen sji­ie­ten en soen tie­ve ein­de van Irak kan be­te­ke­nen. Het land staat so­wie­so al op sprin­gen door de voort­du­ren­de aan­sla­gen van soen­ni­ti­sche op­stan­de­lin­gen te­gen sjii­ti­sche doel­wit­ten, af­ge­wis­seld met bloe­di­ge wraak­ac­ties van sjii­ti­sche mi­li­ties te­gen soen­nie­ten. De komst van 21.500 ver­se Ame­ri­kaan­se sol­da­ten mag be­schouwd wor­den als de laat­ste po­ging van de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring om een op­split­sing van Irak in drie de­len te voor­ko­men. Ve­len vre­zen ech­ter dat het so­wie­so te laat is. De Ame­ri­kaan­se troe­pen zijn er niet in ge­slaagd het af­glij­den naar de to­ta­le bur­ger­oor­log te voor­ko­men, stelt het ge­res­pec­teer­de Broo­kings In­sti­tu­te. Het hoog op­laai­en­de ge­weld tus­sen sji­ie­ten en soen­nie­ten - met ge­mid­deld hon­derd do­den per dag de laat­ste maan­den - dreigt bo­ven­dien de he­le re­gio te ont­wrich­ten. slaan naar de buur­lan­den. Niet toe­val­lig stel­de Ab­dul-Aziz al-Ha­kim, de frac­tie­lei­der van de sji­ie­ten, gis­te­ren nog in het Iraak­se par­le­ment dat het op­de­len van een fe­de­raal Irak in re­gio’s voor de di­ver­se

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.