Vracht­wa­gens moe­ten zich hou­den aan stren­ge­re re­gels

BRUSSEL Vracht­wa­gens van meer dan 3,5 ton mo­gen van­af 1 fe­bru­a­ri niet snel­ler rij­den dan 90 km/u op au­to­snel­we­gen en we­gen met min­stens twee keer twee rij­stro­ken. Dat be­ves­tigt mo­bi­li­teit­mi­nis­ter Re­naat Lan­duyt. Ook wordt het in­haal­ver­bod bij re­gen­weer ui

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

Vracht­wa­gens van­af 3,5 ton moe­ten al lan­ger be­schik­ken over een snel­heids­be­gren­zer tot 90 km/u. Mi­nis­ter van mo­bi­li­teit Re­naat Lan­duyt giet de­ze maxi­mum­snel­heid nu in een wet, zo­dat het ge­mak­ke­lij­ker wordt om con­tro­les uit te voe­ren. Der­ge­lij­ke zwaar­ge­wich­ten mo­gen voort­aan ook niet meer op de lin­ker­rij­strook rij­den op au­to­snel­we­gen met drie rij­stro­ken, net zo­als nu al geldt voor vracht­wa­gens van meer dan 7,5 ton. Het in­haal­ver­bod bij re­gen­weer - wa­gens mo­gen geen in­haal­ma­noeu­vres meer uit­voe­ren «bij neer­slag», waar­on­der be­hal­ve re­gen ook ha­gel en sneeuw val­len. Dat moet al­le ver­war­ring weg­wer­ken. Trans­port­or­ga­ni­sa­ties blij­ven ech­ter met vra­gen zit­ten. «Geldt het ver­bod ook bij ne­vel of bij op­spat­tend vocht na een re­gen­bui?», vraagt Lo­de Ver­kin­de­ren van SAV zich af. Trans­por­teurs­or­ga­ni­sa­tie Fe­be­tra heeft ook vra­gen bij de com­mu­ni­ca­tie van het ver­bod. «Het min­ste wat de over­heid zou kun­nen doen, is aan de grens­over­gan­gen bor­den te plaat­sen om bui­ten­land­se chauf­feurs te ver­wit­ti­gen. Maar die bor­den staan er niet», be­treurt Isa­bel­le De Maegt van Fe­be­tra. In­tus­sen wordt vol­gens Lan­duyt ook voort­ge­werkt aan de in­voe­ring van een in­haal­ver­bod voor vracht­wa­gens op 2x2-we­gen. Dat ver­bod werd vo­rig jaar al door de re­ge­ring aan­ge­kon­digd, maar de ge­wes­ten moe­ten eerst nog ‘in­haal­zo­nes’ af­ba­ke­nen waar vracht­wa­gens nog wel zul­len mo­gen in­ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.