VLD richt zich tot «im­mer hard­wer­ken­de Vla­ming»

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

BRUSSEL «Voor de im­mer hard wer­ken­de Vla­ming» - met die slo­gan trek­ken de Vlaam­se li­be­ra­len naar de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen. VLD grijpt daar­mee te­rug naar het con­cept dat in het na­jaar van 2005 werd ge­lan­ceerd. Par­tij­voor­zit­ter Bart So­mers ver­wijst naar een Eu­ro­pees on­der­zoek waar­uit blijkt dat de Vlaam­se der­ti­gers en veer­ti­gers tot de hard­ste wer­kers van Eu­ro­pa be­ho­ren. «De Vla­ming werkt hard en graag», stelt So­mers, maar hij wil wer­ken met vrije tijd en een ge­zin com­bi­ne­ren. Toch komt hij daar vaak niet aan toe door de gro­te werk­druk. Daar­om wil de VLD aan­dacht voor hem vra­gen. «Hij be­taalt ten­slot­te ons he­le so­ci­aal-eco­no­misch sys­teem», luidt het. So­mers be­na­drukt dat op­ko­men voor de hard­wer­ken­de Vla­ming niet be­te­kent dat de VLD zich af­zet te­gen de ‘niet­hard­wer­ken­de Vla­ming’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.