Straf­hof wil zich be­wij­zen met pro­ces mi­li­tie­lei­der

DEN HAAG Het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof, dat is op­ge­richt om dic­ta­tors, mi­li­tie­lei­ders en an­de­re bloed­dor­sti­ge fi­gu­ren in al­le ob­jec­ti­vi­teit te be­rech­ten, kan bin­nen af­zien­ba­re tijd aan zijn le­vens­be­lang­rij­ke eer­ste zaak be­gin­nen. De Con­go­le­se mi­li­tie­lei­der

Metro (Dutch Edition) - - World -

De rech­ter van het Straf­hof be­ves­tig­de dat de be­schul­di­gin­gen te­gen Lu­ban­ga (foto) zwaar ge­noeg we­gen om hem te be­rech­ten. «Er be­staan re­de­nen om aan te ne­men dat Tho­mas Lu­ban­ga Dy­i­lo straf­rech­te­lijk ver­ant­woor­de­lijk is voor het in­lij­ven van kin­de­ren jon­ger dan vijf­tien jaar», zei de Fran­se rech­ter Clau­de Jor­da. De da­tum voor de start van het pro­ces is nog niet vast­ge­legd. Lu­ban­ga zou in het oos­ten van Con­go sys­te­ma­tisch kindsol­da­ten heb­ben ge­re­kru­teerd met de be­lof­te van geld en wa­pens. Vol­gens de aan­kla­ger zet­te hij de kin­de­ren in als «ver­ken­ners, bood­schap­pers en lok­vo­gels». De kin­de­ren kwa­men vaak te­recht in de front­li­nie, waar ze wa­pens moesten ge­brui­ken en ver­plicht wer­den om te do­den. Ver­schei­de­ne kin­de­ren ver­lo­ren het le­ven. De 46-ja­ri­ge Lu­ban­ga ont­kent al­le be­schul­di­gin­gen. Zijn ad­vo­caat be­stem­pel­de de ve­le ge­tui­ge­nis­sen van voor­ma­li­ge kindsol­da­ten als leu­gens. De be­schul­di­gin­gen gaan te­rug op de pe­ri­o­de van sep­tem­ber 2002 tot au­gus­tus 2003, toen er in de Oost-Con­go­le­se pro­vin­cie Itu­ri een he­vi­ge bur­ger­oor­log woed­de. Op het mo­ment van de fei­ten was Lu­ban­ga lei­der van de Unie van Con­go­le­se Pa­tri­ot­ten (UPC), maar vol­gens zijn ad­vo­caat heeft hij zich al­tijd in­ge­zet voor de vre­de in de re­gio. De zaak te­gen hem is dub­bel be­lang­rijk, om­dat het Straf­hof zijn waar­de als mon­di­a­le recht­bank voor mis­da­den te­gen de men­se­lijk­heid nog moet be­wij­zen. Meer dan hon­derd lan­den er­ken­nen het Straf­hof nu al, maar groot­mach­ten als de VS, Rus­land, Chi­na, In­dia en Ja­pan wei­ge­ren tot dus­ver het ver­drag te on­der­te­ke­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.