Week­over­zicht

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline -

Be­drijfs­re­sul­ta­ten 4de kwar­taal kun­nen niet ver­ras­sen

De beur­zen wis­ten de af­ge­lo­pen week niet echt van welk hout pij­len ma­ken en be­wo­gen als een jo­jo op en neer. Elk po­si­tief of ne­ga­tief nieuws­feit kreeg on­mid­del­lijk zijn weer­klank op de aan­de­len­mark­ten, waar­door het er meer en meer op lijkt dat de vo­la­ti­li­teit op de beurs toe­neemt. Bo­ven­dien kon de stroom aan be­drijfs­re­sul­ta­ten voor het vier­de kwar­taal van 2006 de mark­ten niet echt ver­ras­sen en bij­na al­le in­di­ces ein­dig­den de week in het rood. Don­der­dag door­brak het goud in de loop vandeda­ge­ven­zijn­bo­ven­weer­stand­van 650 dol­lar, maar moest vrij­dag ui­t­ein­de­lijk vre­de ne­men met een no­te­ring van 645 dol­lar per oun­ce.

Geld­hoe­veel­heid in de eu­ro­zo­ne blijft in snel­tem­po toe­ne­men

Vrij­dag raak­te be­kend dat de groei van de geld­hoe­veel­heid M3 in de eu­ro­zo­ne tij­dens de maand de­cem­ber van vo­rig jaar on­ver­wacht is toe­ge­no­men. De geld­groei steeg met 9,7% te­gen­over 9,3% in no­vem­ber, ter­wijl ana­lis­ten uit­gin­gen van een lich­te te­rug­val tot 9,2%. Een ver­ho­ging van de kor­te ter­mijn ren­te door de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank, die M3 als een be­lang­rij­ke de­ter­mi­nant be­schouwt voor het be­pa­len van haar mo­ne­tair be­leid, lijkt daar­mee een vol­don­gen feit. In Duits­land be­gint men zich stil­aan toch zor­gen te ma­ken over de ef­fec­ten van de BTW-ver­ho­ging op de eco­no­mi­sche groei: zo­wel het on­der­ne­mers­ver­trou­wen, ge­me­ten door de Ifo-in­dex, als het con­su­men­ten­ver­trou­wen, kwa­men la­ger uit dan de markt­con­sen­sus.

Ame­ri­kaan­se hui­zen­markt le­vert ge­mengd beeld op

Na een reeks van be­moe­di­gen­de be­rich­ten over de ver­tra­ging in de hui­zen­markt, wer­den de mark­ten don­der­dag op­ge­schrikt door de la­ge ver­koop­cij­fers van de be­staan­de wo­nin­gen. De hui­zen­ver­koop van be­staan­de wo­nin­gen in de­cem­ber daal­de met 8,4% en kent hier­mee zijn slecht­ste re­sul­taat in 17 jaar. Vrij­dag ech­ter kwam het be­richt dat de ver­koop van nieu­we wo­nin­gen steeg met 4,8% ter­wijl slechts een toe­na­me van 0,5% voor­speld was. In elk ge­val gaan de mees­te ana­lis­ten er­van uit dat het erg­ste voor de Ame­ri­kaan­se hui­zen­markt ach­ter de rug is.

Olie te­rug duur­der

De Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Ener­gie kon­dig­de aan dat de Ver­e­nig­de Sta­ten hun stra­te­gi­sche olie­re­ser­ves te­gen 2027 wil­len verdubbelen. Als ge­volg van een ver­wach­te stij­ging van de vraag werd de olie­prijs, na zijn vrije val van de voor­bije we­ken, te­rug iets duur­der en ein­dig­de op 55,72 dol­lar per vat.

To­mas Ca­trys­se In­vest­ment Stra­te­gy – Dexia Bank

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.