Sta­ges bren­gen op

BRUSSEL Een sta­gi­air in je be­drijf la­ten mee­draai­en kan een wel­ko­me hulp zijn, of een ver­moei­en­de lij­dens­weg. Ook voor jon­ge­ren kun­nen sta­ges óf be­staan uit leer­za­me werk­er­va­ring óf uit en­ke­le maan­den kof­fie zet­ten. Fi­nan­ci­eel is een sta­ge ech­ter wel eend

Metro (Dutch Edition) - - Jobtime -

On­der im­puls van het Ge­ne­ra­tie­p­act heeft het Wet­boek van in­kom­sten­be­las­ting voor de win­sten en ba­ten, een voor­zien van 20 % ex­tra van de be­zol­di­gin­gen die reeds als be­roeps­kos­ten (be­zol­di­gin­gen, so­ci­a­le las­ten, an­de­re bij­dra­gen en werk­ge­vers­bij­dra­gen) wor­den af­ge­trok­ken, in­dien het gaat om sta­gi­airs. De­ze maat­re­ge­len zijn van toe­pas­sing se­dert 1 ja­nu­a­ri 2006. Een wordt toe­ge­kend aan de werk­ge­vers die jon­ge­ren een sta­ge aan­bie­den ( in het stel­sel van het al­ter­ne­rend le­ren) met het oog op een prak­tijk­op­lei­ding bij een werk­ge­ver. Die­zelf­de jon­ge­ren ge­nie­ten op hun beurt van een . De sta­ge­bo­nus en de start­bo­nus be­dra­gen ein­de van het eer­ste en - ele tus­sen­kom­sten zijn van toe­pas­sing se­dert 1 sep­tem­ber 2006. Fré­dé­ric Gag­la, er­kend boek­hou­der-fis­ca­list -

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.