Jon­ge­ren ha­len kicks uit hor­mo­nen

GENT Spij­be­len, al­co­hol, drugs en seks ma­ken deel uit van het da­ge­lijk­se le­ven van veel jon­ge­ren. Een on­der­zoek van de Uni­ver­si­teit Gent brengt niet al­leen de­ze pu­ber­zon­den in kaart, maar linkt ze ook aan de hor­mo­nen­huis­hou­ding van jon­gens en meis­jes. Doo

Metro (Dutch Edition) - - Front Page -

Hans Vermeersch zocht voor zijn doc­to­raat bij 600 meis­jes en jon­gens uit het der­de mid­del­baar naar de link tus­sen bi­o­so­ci­a­le fac­to­ren en ri­si­co­ge­drag. Jon­gens met veel man­ne­lijk hor­moon blij­ken meer zin te heb­ben in spij­be­len, drugs- of al­co­hol­ge­bruik of ‘s nachts het huis uit­glip­pen. Ze zijn ook on­rus­ti­ger, ge­brand op kicks en zoe­ken ge­lijk­ge­stem­den op. Meis­jes met veel vrou­we­lijk hor­moon (es­tra­di­ol) zijn dan weer ge­voe­li­ger voor hun so­ci­a­le om­ge­ving. Ze lij­den ster­ker on­der ru­zie tus­sen hun ou­ders en voe­len zich vaak niet be­gre­pen. Tes­tos­te­ron maakt jon­gens ech­ter niet per se agres­sief. En ze heb­ben ook niet vroe­ger seks dan an­de­ren. Het ri­si­co­ge­drag dat er al is, gaat bo­ven­dien meest­al voor­bij zo­dra de pu­ber­teit ach­ter de rug is. In­grij­pen met hor­moon­the­ra­pie is geen goed idee, vindt Vermeersch, ten­zij in heel ex­tre­me der­een is jong ge­weest. Het is niet om­dat je al eens een joint ge­rookt hebt of in een vecht­par­tij be­trok­ken was, dat het pro­ble- ma­tisch is.» Al­ge­meen ge­zien heeft een op tien van de 14- à 15-ja­ri­ge meis­jes al eens ge­spij­beld, net als 12% van de jon­gens. Bij­na een op zes van de jon­gens heeft al eens een mes of een an­der wa­pen ge­bruikt om ie­mand te be­drei­gen. Zo­wat een op zes van de meis­jes en een op vijf van de jon­gens heeft al een joint ge­rookt, bij­na de helft van de jon­ge­ren heeft al eens op één avond vijf gla­zen al­co­hol ach­ter­over ge­sla­gen en ruim een op de zes zegt al seks te heb­ben ge­had. Ook seks­si­tes zijn geen on­be­kend ter­rein meer voor jon­ge­ren. Slechts min­der dan een vijf­de van de meis­jes komt er wel eens te­recht, maar zo’n 74 % van de jon­gens zegt al wel eens op seks­si­tes te zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.