«Le­ger pleegt mees­te po­li­tie­ke moor­den op Fi­lip­pij­nen»

Metro (Dutch Edition) - - World -

De mees­te moor­den op link­se ac­ti­vis­ten die sinds - pleegd wa­ren het werk van sol­da­ten. Dat stelt een com­mis­sie die in op­dracht van pre­si­dent Ar­royo on­der­zoek ver­richt naar de golf van po­li­tie­ke moor­den. «Som­mi­ge­moor­den­wer­den­toe­ge­schre­ven aan po­li­ti­ci, an­de­re aan be­wa­kings­dien­sten van land­ei­ge­na­ren, maar de mees­te aan mi­li­tai­ren», zei com­mis­sie­voor­zit­ter Jo­sé Me­lo te­gen de krant Phi­lip­pi­ne Dai­ly In­qui­rer. Het af­ge­lo­pen jaar is er bij­na el­ke week een po­li­tie­ke moord vol­gens men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Ka­ra­pa­tan heeft het le­ger - derd moor­den op zijn ge­we­ten. De pre­si­dent heeft in­tus­sen op­dracht ge­ge­ven de mo­ge­lijk­he- den voor de be­scher­ming van ge­tui­gen van po­li­tie­ke moor­den uit te brei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.