Belg be­reidt zich voor op ma­ger pen­si­oen

BRUSSEL Am­per de helft van de Bel­gen denkt te zul­len rond­ko­men met zijn pen­si­oen­in­kom­sten. Een der­de heeft niet echt een roos­kleu­rig toe­komst­beeld en linkt pen­si­oen aan ou­der­dom, ziek­te, een­zaam­heid of ar­moe­de. Dat is een meer pes­si­mis­ti­sche vi­sie dan zes

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De Belg heeft de meest ne­ga­tie­ve vi­sie op het pen­si­oen van de zes­tien on­der­zoch­te lan­den in de ba­ro­me­ter van Axa. Een der­de van on­ze land­ge­no­ten as­so­ci­eert pen­si­oen im­mers met ne­ga­tie­ve as­pec­ten zo­als ziek­te, ar­moe­de en een­zaam­heid. «Op­mer­ke­lijk, want in 2004 be­droeg dit slechts 25%. De Bel­gen had­den toen bo­ven­dien de hoog­ste ver­wach­tin­gen over de pen­si­oen­tijd», zegt Jac­ques Mon­heim van Axa. Meer dan zes Bel­gen op tien ge­loof­den in 2004 dat ze zou­den rond­ko­men met hun pen­si­oen­in­kom­sten. Twee jaar la­ter is dat nog am­per de helft. Ons land ver­huist daar­door van de der­de naar de acht­ste plaats in de ba­ro­me­ter. Toch ver­wacht ruim 70% van de Bel­gen - dat is even­veel als in 2004 - zijn of haar le­vens­stan­daard na de pen­si­o­ne­ring aan te kun­nen hou­den of zelfs te ver­be­te­ren, on­der meer door het aan­spre­ken van spaar­pot­jes. We ver­wach­ten wel dat we lan­ger aan de slag zul­len moe­ten blij­ven. In 2000 dacht de Belg nog op zijn 59ste met pen­si­oen te kun­nen gaan, zes jaar la­ter is dat ge­ste­gen naar 61 jaar. Drie kwart van de on­der­vraag­den - na­n­ci­eel aan het voor­be­rei­den, in 2000 ging het nog maar om iets meer dan de helft. Er wordt dan ook al vroe­ger be­gon­nen met pen­si­oen­spa­ren. De ge­mid­del­de leef­tijd be­draagt nu 31 jaar, in 2000 was dat nog 42. 216, zelf­stan­di­gen leg­gen zelfs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.