Na­maak kost we­reld­eco­no­mie mil­jar­den dol­lars

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De we­reld­wij­de eco­no­mie ver­liest jaar­lijks min Dat zegt de World In­tel­lec­tu­al «Op dit mo­ment is elk pro­duct dat op de markt komt het mik­punt van na­maak en pi­ra­te­rij. Dat is een ge­vaar voor de ge­zond­heid en voor de vei­lig­heid, en het on­der­mijnt de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling», luidt het. Chi­na en Rus­land pres­te­ren het slecht­st in de strijd te­gen het fe­no­meen, zo blijkt uit een stu­die van de in­ter­na­ti­o­na­le ka­mer de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ligt Chi­na aan de ba­sis van twee der­de van de na­ge­maak­te pro in be­slag wor­den ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.