Held zon­der le­de­ma­ten

Metro (Dutch Edition) - - Games & Gadgets -

Er zijn zo van die hel­den die hun ui­ter­lijk niet mee heb­ben en toch de tand des tijds in de we­reld van de vi­deo­ga­mes weer­staan. Ray­man, een vent­je zon­der le­de­ma­ten, wist het pu­bliek gek was op sprook­jes. Ubi­soft was met­een ge­char­meerd door de leu­ke snuit van het per­so­na­ge en be­sloot Ray­man, die al van in het be­gin geen ar­men of be­nen had, een kans te ge­ven. Het moet ge­zegd dat de ani­ma­tie in die tijd nog niet was wat het nu is, maar ui­t­ein­de­lijk bleek die han­di­cap een groot voor­deel te zijn voor de held met zijn blon­de kuif en gui­ti­ge ogen. Zijn ma­kers had­den snel door dat zijn bij­zon­de­re ken­mer­ken hem kracht ge­noeg ga­ven en er­voor zorg­den dat hij zich heel na­tuur­lijk en vlot be­woog. Het vent­je kan lo­pen, sprin­gen en zijn vuis­ten bal­len, en kan zelfs zijn blon­de ma­nen ge­brui­ken als he­li­kop­ter. Meer heeft Ray­man niet no­dig om zijn erg­ste vij­and, de vre­se­lij­ke Mis­ter Dark die de we­reld wil ver­nie­ti­gen, te trot­se­ren. De eer­ste 2D-ver­sie van Ray­man voor Playsta­ti­on kwam uit in tijd om op zijn lau­we­ren te rus­ten had Ray­man niet, want in De prach­ti­ge grap­hics en de ste­vi­ge ga­me­play be­ves­tig­den nog maar eens het suc­ces. Zo­ge­noem­de ‘ edu­tain­ment­s­pel­le­tjes’ re­zen als pad­den­stoe­len uit de grond en ge­bruik­ten Ray­man in de la­ge­re school om de kin­de­ren te le­ren re­ke­nen, le­zen en zelfs schrij­ven. Er volg­den nog een tien­tal epi­so­des, waar­on­der de laat­ste ‘Ra­ving Rab­bits’ waar­in Ray- man het moet op­ne­men te­gen moord­zuch­ti­ge ko­nij­nen. Maar dat is dan weer een an­der ver­haal...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.