Haat­kaar­ten sco­ren op Va­len­tijn

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Ro­zen ver­wel­ken, sche­pen ver­gaan, en ik heb zin op op je bek te slaan. De­ze en an­de­re lie­ve rijm­pjes zijn de be­denk­sels van de po­pu­lai­re si­te Poi­son­pen. com. «We zien dui­de­lijk een op­stoot in on­ze bu­si­ness met Va­len­tijn in het voor­uit­zicht», zegt op­rich­ter Alan Har­ris. Voor een klei­ne ver­goe­ding kan je bij zijn be­drijf­je een ano­nie­me ‘poi­son pen’-kaart of -brief be­stel­len voor een ex waar je dol­graag wraak op wil ne­men. «Voor som­mi­ge men­sen werkt het als een soort the­ra­pie, het is al­leen goed­ko­per», zegt Har­ris. Een van de best­sel­lers dit jaar is een kaart met de zin ‘Woor­den schie­ten te­kort’ in ro­de inkt op een zwar­te ach­ter­grond. Als je de kaart opent, zie je een foto van een op­ge­sto­ken mid­den­vin­ger. De­ze pe­ri­o­de tus­sen de kerst­va­kan­tie en Va­len­tijns­dag blijkt ove­ri­gens nog­al ne­fast voor re­la­ties. Veel kop­pels hou­den de schijn nog op voor de fa­mi­lie­feest­jes met de feest­da­gen, en be­slis­sen daar­na of ze wel nog bij el­kaar zul­len blij­ven. Vol­gens een en­quê­te van de on­li­ne da­ting ser­vi­ce van Ya­hoo! lo­pen kop­pels dub­bel zo­veel ri­si­co op een stop­zet­ting van hun re­la­tie rond de­ze tijd van het jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.