Voet­bal­rap­port van Be­let goed­ge­keurd

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

De Cul­tuur- en On­der­wijs­com­mis­sie van het Eu­ro­pees Par­le­ment (EP) heeft het rap­port van Eu­ro­pees par­le­ments­lid Ivo Be­let (CD&V) over de toe­komst van het Eu­ro­pees voet­bal met rui­me mee­der­heid goed­ge­keurd. Het EP vraagt de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie een ac­tie­plan voor het Eu­ro­pees voet­bal uit te wer­ken. In maart zal de ple­nai­re ver­ga­de­ring zich over het rap­port-Be­let uit­spre­ken. Het rap­port pleit voor de in­voe­ring van be­per­kin­gen voor de clubs bij het sa­men­stel­len van hun spe­lers­ker­nen, on­der meer door de in­voe­ring van een maxi­ma­le loon­mas­sa. Ook is er na­druk­ke­lij­ke steun voor het Uefa-op­zet om de clubs te ver­plich­ten een mi­ni­maal aan­tal zelf op­ge­lei­de spe­lers on­der con­tract te ne­men. De au­teurs van het rap­port vra­gen ook om maat­re­ge­len te ne­men te­gen cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten in het voet­bal, zo­als het wit­was­sen van geld, il­le­ga­le Com­mis­sie nor­men voor de op­lei­ding van jon­ge spe­lers vast­legt, zo­dat kin­der­han­del on­mo­ge­lijk wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.