Ant­werp­se leer­lin­gen krij­gen huil­ba­by

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

Ja­cob. Zo heet de jong­ste spruit van het Pro­vin­ci­aal In­sti­tuut St.Go­de­lie­ve in Ant­wer­pen. De re­alca­re ba­by­pop heeft een chip in­ge­plant ge­kre­gen, waar­door hij echt huilt als no­dig heeft. De school gaat de pop ge­brui­ken tij­dens de les­sen ver­zor­ging en sek­su­e­le voor­lich­ting. Maar de chip-ba­by zal ook en­ke­le da­gen of zelfs een week­end lo­ge­ren bij leer­lin­gen. De leer­kracht pro­gram­meert dan het ge­drag van de ba­by. En re­ken maar dat Ja­cob even wis­pel­tu­rig kan zijn als een ge­wo­ne ba­by: er is zelfs de mo­ge­lijk­heid om er een huil­ba­by van te ma­ken, die de pop­pen­moe­der of -va­der de he­le nacht wak­ker houdt. Ja­cob dan maar in het tuin­huis gooi­en, is ook al geen op­tie, want een ap­pa­raat­je rond de pols van de ‘pleeg­ou­der’ re­gi­street hoe goed de ba­by­pop ver­zorgd wordt. De sco­res wor­den ach­ter­af be­spro­ken in de klas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.