Dirk Ster­ckx moet wij­ken voor Bart So­mers

BRUSSEL Eén week­end lang ver­de­dig­de Dirk Ster­ckx, ook in Me­tro, zijn lijst­trek­ker­schap op de Ant­werp­se Open Vld-lijst. Drie da­gen la­ter schuift Open Vld hem aan de kant om par­tij­voor­zit­ter Bart So­mers op zijn plek neer te plan­ten. «Dit was een col­lec­tie­ve

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

Vrij­dag raak­te be­kend dat eu­ro­par­le­ments­lid Ster­ckx de Ant­werp­se lijst zou trek­ken. Hij be­na­druk­te ech­ter met­een dat hij niet van plan was in de Ka­mer te gaan ze­te­len, maar dat hij in het Eu­ro­pees par­le­ment wil­de blij­ven. Noch­tans ging Open Vld er prat op dat al zijn lijst­trek­kers zou­den ze­te­len. Zo zou ze CD&V-kop­man Yves Le­ter­me in een hoek kun­nen drum­men als de Vlaam­se mi­nis­ter-pre­si­dent de lijst gaat trek­ken. «Er zat een zwak­heid in mijn lijst­trek­ker­schap», geeft Ster­ckx nu toe. So­mers neemt nu zijn plaats in en Ster­ckx ver­huist naar de lijst­du­wers­plaats. So­mers be- sef­te naar ei­gen zeg­gen vrij­dag­avond al dat er een an­de­re op­los­sing voor Ant­wer­pen moest ko­men. «We ge­ven graag toe dat er een ont­bre­kend ele­ment zat in de kan­di­da­tuur van Dirk Ster­ckx, dat in­der­daad on­ver­de­dig­baar en niet-com­pa­ti­bel was met on­ze prin­ci­pes. We zet­ten dat van­daag recht», klonk het op een pers­con­fe­ren­tie. Zelf hield So­mers de voor­bije we­ken de boot af om zelf de lijst te trek­ken, on­der meer om­dat hij de Me­che­laars be­loofd had bur­ge­mees­ter te blij­ven. Zijn ge­bro­ken be­lof­te uit 2003 ligt in de Dij­le­stad nog vers in het ge­heu­gen. Toen gaf hij de sjerp door om Vlaams mi­nis­ter­pre­si­dent te wor­den. Nu zou hij bur­ge­mees­ter blij­ven én in het fe­de­raal par­le­ment ze­te­len. Hij ont­kent dat er bloed­ar­moe­de zou heer­sen bin­nen de Ant­werp­se li­be­ra­le ran­gen, en wil ook niet ge­zegd heb­ben dat het par­tij­be­stuur hem heeft ge­dwon­gen het lijst­trek­ker­schap op zich te ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.