Pier­re Che­va­lier kiest ei­e­ren voor zijn geld

BRUSSEL Open Vld-se­na­tor en spe­ci­aal ge­zant voor de VN-Vei­lig­heids­raad Pier­re Che­va­lier neemt na am­per één dag als ge­de­le­geerd be­stuur­der van Ge­or­ge For­rest In­ter­na­ti­o­nal ont­slag uit al zijn func­ties. Hier­mee wil hij een ein­de ma­ken aan de «on­ge­gron­de ver

Metro (Dutch Edition) - - Politics -

De li­be­raal Pier­re Che­va­lier neemt ont­slag als ge­de­le­geerd be­stuur­der van Ge­or­ge For­rest In­ter­na­ti­o­nal (GFI), de groep van de veel­be­spro­ken Bel­gischCon­go­le­se za­ken­man Ge­or­ge For­rest, ter­wijl zijn aan­stel­ling maan­dag pas was mee­ge­deeld in het Bel­gisch Staats­blad. «Ik ben de on­ge­gron­de ver­dacht­ma­kin­gen meer dan beu», zegt Che­va­lier. Hij stapt ook uit de raad van be­stuur, waar­van hij voor­dien on­der­voor­zit­ter was. Met zijn ont­slag wil Che­va­lier al­le schijn van be­lan­gen­ver­me­ning ver­mij­den. GFI is im­mers één van de be­drij­ven die met de Con­go­le­se pre­si­dent Ka­bi­la een con­tract in de mijn­bouw­sec­tor af­slo­ten, een pro­ces dat vol­gens steeds meer ana­lis­ten bij­zon­der on­t­rans­pa­rant ver­liep. De Bel­gi­sche re­ge­ring wil boven- dien juist van haar zit­je in de Vei­lig­heids­raad ge­bruik ma­ken om de plun­de­ring van de bo­dem­rijk­dom­men van Con­go te be­strij­den. Che­va­lier werd door mi­nis­ter van bui­ten­land­se za­ken Ka­rel De Gucht (Open Vld) aan­ge­steld als spe­ci­a­le ge­zant voor de Vei­lig­heids­raad, waar Bel­gië voor twee jaar lid van is. Er werd af­ge­spro­ken dat Che­va­lier zich niet met Con­go zou be­zig­hou­den, maar dat was dui­de­lijk on­vol­doen­de om cri­ti­ci de mond te snoe­ren. On­danks al­le con­tro­ver­se wordt Che­va­lier ge­noemd voor in­ter­na­ti­o­na­le top­func­ties bij de Ver­e­nig­de Na­ties of de Or­ga­ni­sa­tie voor Vei­lig­heid en Sa­men­wer­king in Eu­ro­pa (OVSE), waar­bij hij kan re­ke­nen op de steun van pre­mier Ver­hof­stadt. Of hij bij de ko­men­de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen zal op­ko­men, is on­dui­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.