Staat moet € 725.000 be­ta­len aan om­wo­nen­den lucht­ha­ven

BRUSSEL De Bel­gi­sche staat moet € 725.000 be­ta­len aan in­wo­ners van de Brus­sel­se Oostrand voor de over­last die de lucht­ha­ven van Za­ven­tem ver­oor­zaakt. Dat heeft een be­slag­rech­ter be­paald. Mi­nis­ter van mo­bi­li­teit Re­naat Lan­duyt gaat al­vast ho­ger be­roep aant

Metro (Dutch Edition) - - General -

Het dos­sier rond de lucht­ha­ven van Za­ven­tem sleept al een he­le tijd aan en een sprei­dings­plan waar al­le be­trok­ken par­tij­en ak­koord mee gaan, lijkt ver­der weg dan ooit. Een Brus­sel­se be­slag­rech­ter heeft nu be­slist dat aan een aan­tal om­wo­nen­den. Het is de eer­ste keer dat er ef­fec­tief dwang­som­men moe­ten be­taald wor­den. het hof van be­roep in Brus in uit­zon­der­lij­ke ge­val­len ge­bruikt mocht wor­den. Voor el­ke in­breuk moest de staat de be­wo­ners van de Oostrand - ver­te­gen­woor­digd door en­ke­le ac­tie­groe­pen - een dwang­som - heid leid­de daar­te­gen ech­ter een pro­ce­du­re in bij de be­slag­rech­ter, maar die geeft nu de om­wo­nen­den ge­lijk. In to­taal - leg­gen voor over­tre­din­gen tus Mi­nis­ter van mo­bi­li­teit Re­naat Lan­duyt zegt dat de over­heid «voor een helft ge­lijk en voor een helft on­ge­lijk» heeft ge­k­re - du­res van lucht­ver­keers­lei­der Belgo­con­trol be­paal­den dat eens men om­wil­le van de wind men die baan ver­der bleef ge­brui­ken, ook als de wind in de loop van de dag ver­an­der­de. kan en dat men snel­ler moet in­spe­len op de wij­zi­gen­de wind», ver­dui­de­lijkt Lan­duyt. Vol­gens de sp.a-mi­nis­ter valt de re­ge­ring ech­ter niets te ver­wij­ten. «Het gaat hier om een vei­lig­heids­pro­ce­du­re, niet om een re­ge­rings­be­slis­sing». Bo­ven­dien zijn de pro­ce­du­res nu ver­soe­peld waar­door snel­ler kan wor­den in­ge­speeld op de ver­an­de­ren­de wind, klinkt het. Lan­duyt heeft het trou­wens over een «the­o­re­ti­sche som» en is er niet van over­tuigd dat de om­wo­nen­den die ef­fec­tief zul­len op­ei­sen. Hij heeft al­vast ho­ger be­roep aan­ge­te­kend te­gen de be­slis­sing van de rech­ter. Vol­gens Peg­gy Cor­tois, woord­voer­ster van de in­wo­ners van de Oostrand, is er ech­ter geen moet be­taald wor­den en zal door de ac­tie­groe­pen ge­bruikt wor­den om ver­der op te tre­den te­gen de ge­luids­over­last rond de lucht­ha­ven, luidt het. Wei­gert de staat te be­ta­len, dan zul­len de om­wo­nen­den mo­ge­lijk een pro­ce­du­re star­ten om een ge­bouw van de over­heid in be­slag te la­ten ne­men.

@ www.mi­nis­ter­lan­duyt.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.