Rus­land door­breekt cor­don sa­ni­tai­re rond Ha­mas

MOS­KOU De Rus­si­sche re­ge­ring heeft een ein­de ge­maakt aan de eens­ge­zind­heid van de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap over de hou­ding te­gen­over de Pa­les­tijn­se re­ge­ring. Bui­ten­land­mi­nis­ter La­vrov riep op om de nieu­we een­heids­re­ge­ring te steu­nen en een ein­de te ma­ke

Metro (Dutch Edition) - - World -

Ha­mas-lei­der Kha­led Mes­haal was voor de twee­de keer in min­der dan een jaar tijd uit­ge­no­digd in Mos­kou, waar hij be­loof­de dat Ha­mas al­les in het werk zal stel­len om een ein­de te ma­ken aan het ge­weld te­gen Is­ra­ël. In de prak­tijk gaat het voor­al om de zelf­ge­maak­te ra­ket­ten die Ha­mas-mi­li­tan­ten re­gel­ma­tig rich­ting Is­ra­ël schie- ten sinds de te­rug­trek­king van het Is­ra­ë­li­sche le­ger uit de Ga­za­strook. Die be­lof­te staat in schril con­trast met de eis van de Ver­e­nig­de Sta­ten en Is­ra­ël dat Ha­mas de ge­wa­pen­de strijd vol­le­dig zou af­zwe­ren. Om op­nieuw aan­spraak te kun­nen ma­ken op hulp­fond­sen uit de EU en de VS zou de ra­di­ca­le be­we­ging ook de staat Is­ra­ël moe­ten er­ken­nen, maar ook dat zit er niet met­een aan te ko­men. «Is­ra­ël moet eerst een ein­de ma­ken aan zijn be­zet­ting van Pa­les­ti- jn­se ge­bied en het lij­den van het Pa­les­tijn­se volk», meld­de Mes­haal. «Pas daar­na zal het Pa­les­tijn­se volk zijn stand­punt dui­de­lijk ma­ken.» De ex­pli­cie­te steun van de Rus­si­sche re­ge­ring voor een Pa­les­tijn­se re­ge­ring waar­in Ha­mas en Fa­tah sa­men ze­te­len, maar met­een dui­de­lijk waar­om het Kwar­tet voor het Mid­den-Oos­ten nog steeds geen ge­za­men­lijk stand­punt heeft in­ge­no­men. La­vrov heeft Mes­haal naar ei­gen zeg­gen aan­ge­ra­den om naar er­ken­ning van Is­ra­ël toe te wer­ken, maar vindt dat de be­we­ging toch al be­loond moet wor­den voor de toe­ge­vin­gen die ze heeft ge­daan. «De­ze over­een­komst toont wijs­heid, re­de­lijk­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid te­gen­over het Pa­les­tijn­se volk.»

@ www.pa­les­ti­nechro­ni­cle.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.