«Je­zus is be­gra­ven met zoon Ju­dah en vrouw Ma­ria Mag­da­le­na»

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Je­zus werd sa­men met zoon Ju­dah be­gra­ven naast zijn vrouw Ma­ria Mag­da­le­na. Dat be­weert een con­tro­ver­si­ë­le do­cu­men­tai­re van de be­ken­de re­gis­seur Ja­mes ‘Ti­ta­nic’ Ca­me­ron (foto). Vol­gens ‘The Lost Tomb of Je­sus’ be­vat­ten tien eeu­wen­ou­de graf­kis­ten, die in 1980 ge­von­den zijn in een bui­ten­wijk van Je­ru­za­lem, de been­de­ren van Je­zus, Ma­ria Mag­da­le­na en hun zoon Ju­dah. Os­car­win­naar Ca­me­ron ba­seert zijn the­o­rie naar ei­gen zeg­gen op dna-ana­ly­se en sta­tis­ti­sche ge­ge­vens. «Die com­bi­na­tie van na­men is als Rin­go aan­tref­fen naast de na­men Paul, Jo­hn en Ge­or­ge. Nee, gro­ter dan dit kan het niet meer wor­den.» Ar­che­o­lo­gen en the­o­lo­gen re­a­ge­ren heel wat min­der en­thou­si­ast. «Het gaat ge­woon om een jood­se fa­mi­lie met ty­pi­sche na­men uit die tijd. De ma­kers wil­len ge­woon geld slaan uit de do­cu­men­tai­re», zegt de Is­ra­ë­li­sche ge­schied­kun­di­ge Amos Klo­ner. Vol­gens de orthodoxe gees­te­lij­ke At­ta­lah Han kan geen en­kel be­wijs­stuk hem er­van over­tui­gen dat Je­zus niet in de Hei­li­ge Graf­kerk be­gra­ven ligt, zo­als de over­le­ve­ring tot nu ge­leerd had. De in­wo­ners van de wijk in Je­ru­za­lem zal het al­le­maal worst we­zen. «Bin­nen­kort wil­len al­le chris­te­nen hier ko­men wo­nen. Dat zal de waar­de van on­ze hui­zen al­leen maar doen stij­gen.» Zo kan je het ook be­kij­ken na­tuur­lijk. De do­cu wordt op 3 maart uit­ge­zon­den op Dis­co­ve­ry Chan­nel in de VS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.