Mo­ge­lijk ge­sjoe­mel zorgt voor on­rust bij het BOIC

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel Het bel­gisch Olym­pisch en In­ter­fe­de­raal Co­mi­té (bOIC) zou de voor­bije ja­ren geld dat be­doeld was voor top­spor­ters heb­ben ge­ïn­ves­teerd in on­der meer lo­ges, re­cla­me­pa­ne­len en bu­si­ness­seats voor zijn spon­sors. staats­se­cre­ta­ris voor over­heids­be­drij­ven bru­no Tuy­bens heeft al­vast een bij­zon­der rap­port be­steld Het Bel­gisch Olym­pisch en In­ter­fe­de­raal Co­mi­té (BOIC) zou sa­men met zijn com­mer­ci­ë­le part­ners een car­rou­sel heb­ben op­ge­zet, waar­bij de gel­den voor de top­sport­wer­king wer­den af­ge­leid en te­rug­vloei­den naar de be­drij­ven. Dat schrijft de krant De Mor­gen. Het BOIC heeft een ver­gun­ning van Bin­nen­land­se Za­ken om tom­bo­la’s te or­ga­ni­se­ren, maar de helft van de op­brengst moet be­steed wor­den aan het goe­de doel: de steun aan de top­sport en de voor­be­rei­ding van at­le- ten op de Olym­pi­sche Spe­len. Slechts een ge­deel­te van die op­brengst kwam daad­wer­ke­lijk bij de (top)sport te­recht, zo blijkt. Staats­se­cre­ta­ris voor over­heids­be­drij­ven Bru­no Tuy­bens heeft de re­ge­rings­com­mis­sa­ris bij de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij ge­vraagd een rap­port op te stel­len in ver­band met de ver­meen­de car­rou­sel. Vlaams mi­nis­ter van sport Bert An­ci­aux vindt de prak­tij­ken min­stens on­e­thisch. «Het BOIC heeft een part­ner­ship met de Vlaam­se re­ge­ring om de top­sport te on­der­steu­nen. Daar heb­ben de­ze tech­nie­ken niets mee te ma­ken», zegt hij in De Mor­gen. Zijn col­le­ga bij de Fran­se ge­meen­schap Clau­de Eer­de­kens zegt dat het jam­mer zou zijn moch­ten de fei­ten klop­pen. Hij wijst er­op dat ons land zo wei­nig me­dail­les haalt op de Olym­pi­sche Spe­len. In die op­tiek zou het te be­treu­ren val­len dat geld weg­stroomt van waar het ei­gen­lijk werd voor vrij­ge­maakt, na­me­lijk voor top­sport, luidt het. Het BOIC zelf roept mor­gen de raad van be­stuur sa­men om het dos­sier te on­der­zoe­ken, maar nu­an­ceert de aan­tij­gin­gen: «Het BOIC streeft trans­pa­ran­tie na en res­pec­teert de wet­ge­ving.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.