Wraak­ac­tie wordt rech­ter­hand Che­ney fa­taal

Metro (Dutch Edition) - - World -

was­hing­ton een ame­ri­kaan­se recht­bank heeft de rech­ter­hand van vi­ce-pre­si­dent Dick Che­ney schul­dig be­von­den aan mein­eed in het Pla­me­ga­te-schan­daal. Daar­bij zou le­wis ‘scoo­ter’ lib­by uit wraak de naam van ge­heim agen­te Va­le­rie Pla­me ge­lekt heb­ben naar de pers, een zwaar mis­drijf in de Vs. Bar­ber­tje moet dus han­gen. Lan­ge tijd hing Pla­me­ga­te als een zwaard van Da­mo­cles boven het he­le Wit­te Huis. Naast Lib­by zou­den ook de re­pu­bli­kein­se spin­doc­tor Karl Ro­ve, Ari Flei­scher en vi­ce-pre­si­dent Dick Che­ney mee­ge­werkt heb­ben aan het lek, maar bij ge­brek aan be­wijs ont­spron­gen zij de dans. En­kel Lib­by kreeg de zwar­te piet toe­ge­speeld. Va­le­rie Pla­me werd ge­slacht­of­ferd in een wraak­ac­tie van de Bus­had­mi­ni­stra­tie te­gen oud-am­bas­sa­deur Joe Wil­son, de echt­ge­noot van Pla­me. Die ont­dek­te bij een mis­sie in het Afri­kaan­se land Ni­ger dat een rap­port over de aan­koop van ura­ni­um door de Ira­ke­se dic­ta­tor Sad­dam Hoes­sein op leu­gens en val­se do­cu­men­ten be­rust­te. Toch ge­bruik­te Bush het ver­haal in zijn ‘Sta­te of the Union’ van 2003 om de nood­zaak van een in­va­sie in Irak aan te to­nen. Ver­vol­gens ging Wil­son het ver­haal aan de gro­te klok in de Ame­ri­kaan­se pers, die even la­ter met de naam Va­le­rie Pla­me op de prop­pen kwam. Na een uit­ge­breid on­der­zoek door aan­kla­ger Pa­trick Fitz­gerald kreeg Lib­by een dag­vaar­ding in de bus. Lib­by hield voor de on­der­zoeks­com­mis­sie vol dat hij de naam van Pla­me zelf toe­ge­speeld kreeg van jour­na­lis­ten, hoe­wel ver­schil­len­de ge­tui­gen be­ves­tig­den dat hij al veel lan­ger haar iden­ti­teit ken­de. Voor die leu­gens en ob­struc­tie van de rechts­gang werd Lib­by nu dus ver­oor­deeld. Hij werd slechts op één van de vijf oor­spron­ke­lij­ke aan­klach­ten vrij­ge­spro­ken. De voor­ma­li­ge ka­bi­nets­chef van Dick Che­ney ris­keert een cel­straf van 25 tot 30 jaar. Uit­spraak volgt op 5 ju­ni van dit jaar. Lib­by gaat wel in be­roep te­gen de uit­spraak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.