Mi­chel ligt on­der vuur voor ad­vies Su­ez-top­man

Metro (Dutch Edition) - - World -

brussel De Eu­ro­pe­se waak­hond Cor­po­ra­te Eu­ro­pe Ob­ser­va­to­ry (Ceo), die de ver­stren­ge­ling tus­sen po­li­tiek en be­drijfs­le­ven in het oog houdt, stelt zich vra­gen bij de rol van de Bel­gi­sche Su­ez-top­man Eti­en­ne Da­vig­non als spe­ci­a­le ad­vi­seur van eu­ro­com­mis­sa­ris Louis Mi­chel. «Su­ez le­vert on­der meer zui­ver wa­ter in ZuidAfri­ka en Se­negal. Is het dan ge­past voor een di­rec­teur van een be­drijf, dat veel be­lang heeft bij de pri­va­ti­se­ring van wa­ter­voor­zie­ning, om ad­vies te ge­ven aan de com­mis­sa­ris voor ont­wik­ke­ling?», vraagt Ceo zich af. De com­mis­sie ziet ech­ter geen gra­ten in de func­tie van Da­vig­non. «Eti­en­ne Da­vig­non stelt en­kel zijn ken­nis en er­va­ring ter be­schik­king, en doet dat bo­ven­dien vol­le­dig gra­tis.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.