Bel­gië ver­biedt mu­ni­tie met ver­armd ura­ni­um

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel De ka­mer­com­mis­sie de­fen­sie heeft een wets­voor­stel goed­ge­keurd dat het ge­bruik van mu­ni­tie met ver­armd ura­ni­um ver­biedt. Mo­tor ach­ter het ver­bod is sp.a-frac­tie­lei­der Dirk Van der Mae­len die eer­der al een ver­bod op land­mij­nen, clus­ter­bom­men en de fi­nan­cie­ring er­van goed­ge­keurd kreeg. «We heb­ben het af­ge­lo­pen an­der­half jaar meer ge­re­a­li­seerd dan de voor­bije tien jaar sa­men.» Waar­om is het zo snel kun­nen gaan? «Tij­dens de in­va­sie van Li­ba­non heeft het Is­ra­ë­li­sche le­ger één mil­joen clus­ter­bom­men uit­ge­strooid, waar­bij tien­tal­len bur­ger­slacht­of­fers ge­val­len zijn. De ngo’s heb­ben goed ge­bruik ge­maakt van de ver­ont­waar­di­ging om het mid­den­veld te be­wer­ken. De Vlaam­se be­vol­king staat nu dan ook af­ke­rig te­gen zo’n wa­pens.» Is het Bel­gi­sche werk af? «Hoe­ge­naamd niet, al las­sen we nu be­ter een tac­ti­sche adem­pau­ze in. Sa­men met Noor­we­gen heeft Bel­gië als eer­ste een ver­bod op clus­ter­bom­men in­ge­voerd. Dat land heeft re­cent ook een con­fe­ren­tie van 46 lan­den sa­men­ge­roe­pen voor de in­voe­ring van een in­ter­na­ti­o­naal ver­bod. We moe­ten ons daar nu eerst vol op fo­cus­sen, een in­ter­na­ti­o­naal ver­bod op mu­ni­tie met ura­ni­um is dan een vol­gen­de stap. Ook daar kan Bel­gië een voor­trek­kers­rol spe­len.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.