Noord-Ier­land wikt, de do­mi­nee be­schikt

Metro (Dutch Edition) - - World -

bEl­Fast als de pei­lin­gen er niet com­pleet naast zit­ten, staat noord-ier­land straks weer te­rug bij af. Het lijkt er im­mers op dat de ra­bi­aat pro-brit­se do­mi­nee ian Pais­ley (foto) op­nieuw als gro­te win­naar uit de ver­kie­zin­gen komt. in dat ge­val wordt het bij­zon­der moei­lijk om het zelf­be­stuur van de pro­vin­cie te her­stel­len. Ruim vier jaar na­dat de vo­ri­ge Noord-Ier­se re­ge­ring van na­ti­o­na­le een­heid ten val kwam, staan ka­tho­lie­ken en pro­tes­tan­ten nog steeds met ge­trok­ken mes­sen te­gen­over el­kaar. Dat blijkt ten­min­ste uit de prog­no­ses voor de stem­ming van gis­te­ren, waar­in werd voor­speld dat de De­mo­cra­ti­sche Uni­o­nis­ten (UUP) van Pais­ley en Sinn Féin met de mees­te stem­men aan de haal zou­den gaan. Op het ter­rein is er ech­ter heel wat ge­beurd, met na­me op het vlak van ont­wa­pe­ning. Daar­naast heeft Sinn Féin be­lang­rij­ke toe­ge­vin­gen ge­daan door de ge­weld­da­di­ge strijd af te zwe­ren en de ge­ha­te Noord-Ier­se po­li­tie te er­ken­nen. De 80-ja­ri­ge Pais­ley is ech­ter nog steeds niet over­tuigd, en riep al­le pro­tes­tant­se kie­zers op voor hem te stem­men. Als ze voor meer ge­ma­tig­de par­tij­en kie­zen, be­staat vol­gens de kras­se do­mi­nee het ri­si­co dat Sinn Féin de groot­ste par­tij wordt en bij­ge­volg de pre­mier mag le­ve­ren. Het wor­den al­les­zins span­nen­de we­ken voor Noor­dIer­land, want de Brit­se pre­mier Blair heeft aan­ge­kon­digd dat de bit­te­re ri­va­len te­gen 26 maart een een­heids­re­ge­ring op de been moe­ten bren­gen. Als dat niet ge­beurt, zal Lon­den het pas ver­ko­zen par­le­ment zon­der par­don weer ont­bin­den en gaat er op­nieuw een kans op zelf­be­stuur ver­lo­ren. De ko­men­de da­gen zal blij­ken of de ge­ma­tig­de par­tij­en UUP (pro­tes­tants) en SDLP (ka­tho­liek) er­in ge­slaagd zijn de kie­zer er­van te over­tui­gen dat zij de bes­te ga­ran­tie vor­men op sa­men­wer­king. Zij schaar­den zich in 1998 al sa­men met Sinn Féin ach­ter de Goe­de Vrij­dag­ak­koor­den tus­sen Groot-Brit­tan­nië en Ier­land, die het pad naar de vre­de voor Noord-Ier­land uit­te­ken­den. De par­tij van Pais­ley was toen als eni­ge for­ma­tie van be­te­ke­nis te­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.