Zwar­te ma­gie ver­oor­zaakt rel­len

Metro (Dutch Edition) - - World -

blaCKsanDs Op de ei­lan­den­groep Va­nu­a­tu zijn zo’n 200 men­sen ge­ar­res­teerd na­dat er drie do­den zijn ge­val­len na he­vi­ge rel­len tus­sen de stam­men. De ge­vech­ten be­gon­nen na­dat een to­ve­naar er­van was be­schul­digd zwar­te ma­gie te heb­ben ge­bruikt om een ri­vaal uit de weg te rui­men. Het ge­weld be­perkt zich niet tot één ei­land, in­wo­ners van Tan­na en Am­brym gin­gen el­kaar met mes­sen en ma­che­tes te lijf. Vol­gens de lo­ka­le po­li­tie is het et­ni­sche ge­weld het erg­ste dat de ei­lan­den­groep in de Stil­le Oce­aan ooit heeft ge­zien. On­danks de chris­te­lij­ke wor­tels zijn hek­se­rij en bij­ge­loof wijd­ver­spreid. In Tan­na wordt de mys­tie­ke Ame­ri­kaan Jo­hn Frum aan­be­den, ter­wijl an­de­ren ge­lo­ven dat de man van de Brit­se Qu­een Eli­sa­beth II een god is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.