Bel­gi­sche top­man neemt ont­slag bij Car­re­four

Metro (Dutch Edition) - - Business -

pa­rijs De Belg Luc Van­de­vel­de (foto) neemt ont­slag als voor­zit­ter van de raad van be­stuur van de Fran­se wa­ren­huis­ke­ten Car­re­four na een con­flict met de hoofd­aan­deel­hou­der van de on­der­ne­ming. De Fran­se mil­jar­dair Ber­nard ar­nault kocht in­tus­sen een be­lang van ne­gen pro­cent in Car­re­four. Luc Van­de­vel­de was sinds 2005 voor­zit­ter van Car­re­four. Eer­der leid­de hij ook de Brit­se win­kel­ke­ten Marks & Spen­cer. Het ont­slag van Van­de­vel­de komt niet on­ver­wacht. De af­ge­lo­pen maan­den was de ver­stand­hou­ding tus­sen Van­de­vel­de en de fa­mi­lie Hal­ley fors ver­slech­terd. De aan­de­len van Hal­ley wa­ren in waar­de ge­daald om­dat Car­re­four min­der dan ver­wach­te re­sul­ta­ten boek­te. Ook zou Van­de­vel­de met en­ke­le durf­ka­pi­ta­lis­ten heb­ben ge­praat over een over­na­me van Car­re­four, maar daar was de fa­mi­lie niet voor te vin­den. In fe­bru­a­ri werd Van­de­vel­de dan ook aan de deur ge­zet bij de hol­ding van Hal­ley, nu doet hij ook een stap te­rug als voor­zit­er van Car­re­four. De fa­mi­lie Hal­ley kan in ie­der ge­val op de steun re­ke­nen van de Fran­se mil­jar­dair Ber­nard Ar­nault en de Ame­ri­kaan­se in­ves­teer­der Co­lo­ny Ca­pi­tal. Die heb­ben een ge­za­men­lij­ke on­der­ne­ming op­ge­richt die 9,1 % van de aan­de­len be­zit, zo raak­te gis­te­ren be­kend. Ana­lis­ten ver­wach­ten dat Ar­nault en Co­lo­ny hun be­lang in Car­re­four op lan­ge ter­mijn nog zul­len op­drij­ven. Een woord­voer­der van de Grou­pe Ar­nault liet ech­ter we­ten dat het con­sor­ti­um voor­lo­pig te­vre­den is met de be­staan­de aan­de­len. De steen­rij­ke Ar­nault is de ei­ge­naar van de luxe­groep LVMH , met on­der meer het cham­pag­ne­merk Mo­ët & Chan­don in por­te­feuil­le. Co­lo­ny Ca­pi­tal uit Los An­ge­les wordt ge­leid door de mil­jar­dair Tom Bar­rack en is in Eu­ro­pa ac­tief in de ca­si­no­we­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.