Wer­f­in­fo: ge­vol­gen voor het trein­ver­keer

Dag in dag uit wordt op het spoor­weg­net ge­werkt en dat kan al eens hin­der ver­oor­za­ken voor de trein­rei­zi­gers. De werk­zaam­he­den van In­fra­bel zul­len hen wel ten goe­de ko­men door een gron­di­ge mo­der­ni­se­ring van het spoor, een gro­te­re ca­pa­ci­teit en op som­mi­ge

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs-groep -

Lijn 15 Ant­wer­pen - Neer­pelt: Op don­der­dag 15 maart van 8u20 tot 15u50 ge­beu­ren las­wer­ken tus­sen Geel en Olen. De trein on­der­vin­den hier­van ver­tra­gin­gen van drie mi­nu­ten. Lijn 25 Brussel - Ant­wer­pen: Tot 20 mei ge­beu­ren bo­ven­lei­dings­wer­ken tus­sen Schaar­beek en Vil­voor­de. De trein E 3295 stopt NIET in Bu­da (1u16) en de vol­gen­de trei­nen stop­pen in Ma­che­len in plaats van Bu­da: E 3254 (4u42) en E 3273 (23u43). Lijn 34 Has­selt - Luik: Door aan­pas­sings­wer­ken in de zo­ne van Luik-Pa­leis is er tot 31 maart 2007 een spoor bui­ten dienst en dat re­sul­teert in ver­tra­gin­gen van drie mi­nu­ten. Lijn 34 Has­selt - Luik: Zon­dag 11 maart ge­beurt on­der­houd van de bo­ven­lei­ding en aan een over­weg tus­sen Bil­zen en Ton­ge­ren. De trei­nen rij­den hier­door met ver­tra­gin­gen van drie mi­nu­ten. Lijn 35 Leu­ven - Has­selt: Het ko­men­de week­end (10-11 maart) werkt In­fra­bel aan de spo­ren en aan een over­weg tus­sen Schu­len en Has­selt. Dit ver­oor­zaakt trein­ver­tra­gin­gen van een vier­tal mi­nu­ten. Lijn 36 Brussel - Luik: Dit week­end (10-11 maart) ge­beu­ren ver­nieu­wings­wer­ken tus­sen Tie­nen en Leu­ven. De trei­nen lo­pen vijf mi­nu­ten ver­tra­ging op. Lijn 37 Keu­len - Luik: Tij­dens de nach­ten van 12/13 tot 16/17 maart wordt ge­werkt aan de wis­sels aan de ver­tak­king Ham­mer­bruc­ke, tus­sen Wel­ken­raedt en de Duit­se grens. De laat­ste twee trei­nen van de IR’Q’-ver­bin­ding zijn af­ge­schaft en ver­van­gen door bus- sen. De trei­nen E 243 en E 242 wor­den om­ge­leid via Aken-West en lo­pen hier­door 20 mi­nu­ten ver­tra­ging op. Lijn 40 Luik - Maas­tricht: Maan­dag 12 en dins­dag 13 maart ge­beurt on­der­houd van het spoor tus­sen Luik-Guil­lemins en Bres­soux. Het trein­ver­keer on­der­vindt ver­tra­gin­gen van twee mi­nu­ten. Lijn 49 Wel­ken­raedt – Eu­pen: Tus­sen Wel­ken­raedt en Eu­pen wordt op 8 maart een mod­der­zo­ne be­han­deld. De laat­ste trei­nen van de IC A-ver­bin­ding (Oos­ten­de – Eu­pen) rij­den NIET tus­sen Wel­ken­raedt en Eu­pen en vi­ce-ver­sa. Zij wor­den ver­van­gen door bus­sen. Lijn 50 Brussel - Gent: Van­daag en mor­gen wordt een on­der­door­gang ver­nieuwd tus­sen Ter­nat en Jet­te. De trei­nen naar Brussel lo­pen twee mi­nu­ten ver­tra­ging op. Lijn 53 Leu­ven - Den­der­mon­de: Dit week­end (10-11 maart) ge­beu­ren on­der­houds­wer­ken aan het spoor en aan de bo­ven­lei­ding tus­sen Leu­ven en Me­che­len. De trei­nen rij­den met ver­tra­gin­gen van vijf mi­nu­ten. Lijn 54 Me­che­len - St-Ni­k­laas: Za­ter­dag 10 en zon­dag 11 maart werkt In­fra­bel aan de brug over het zee­ka­naal en aan een on­der­brug­ging tus­sen Wil­le­broek en Me­che­len. De trei­nen wor­den ver­van­gen door bus­sen tus­sen Puurs en Me­che­len (in bei­de rich­tin­gen). In Puurs is er aan­slui­ting met een pen­del­trein tus­sen Lo­ke­ren en Ant­wer­pen-Cen­traal via de spoor­lijn 52 en het sta­ti­on Boom. Lijn 54 Me­che­len - St-Ni­k­laas: Nog tot 23 april wor­den in Wil­le­broek spo­ren en brug­gen ver­nieuwd. De trei­nen lo­pen ver­tra­gin­gen van twee mi­nu­ten op. Lijn 58 Gent - Eeklo: De­ze za­ter­dag 10 maart wor­den dwars­lig­gers aan een over­weg tus­sen Won­del­gem en Gent-Dam­poort ver­nieuwd. De trei­nen rij­den met ver­tra­gin­gen van twee mi­nu­ten. Lijn 59 Ant­wer­pen - Gent: Dit week­end (10-11 maart) ver­nieuwt In­fra­bel een spoor in de Ken­ne­dy­tun­nel tus­sen Zwijn­drecht en Ant­wer­pen-Zuid. De trei­nen van de IC’G’-ver­bin­ding Ant­wer­pen – Oos­ten­de zijn af­ge­schaft tus­sen Be­ve­ren en Ant­wer­pen-Cen­traal en ver­van­gen door bus­sen. De trei­nen van de IC C-ver­bin­ding Ant­wer­pen – Kort­rijk – Oos­ten­de/Rij­sel zijn af­ge­schaft tus­sen St-Ni­k­laas en Ant­wer­pen-Cen­traal en wor­den ver­van­gen door een pen­del­trein tus­sen Lo­ke­ren en Ant­wer­pen via Puurs. De L-trei­nen - Ant­wer­pen-Cen­traal - St-Ni­k­laas rij­den niet; ze wor­den ver­van­gen door bus­sen. Lijn 78 Moes­kroen - Ber­gen: Dit week­end (10-11 maart) wor­den dwars­lig­gers ver­van­gen tus­sen Bla­ton en St-Ghis­lain, met een vier­tal mi­nu­ten ver­tra­ging tot ge­volg. Lijn 94 Brussel - Door­nik: Ge­du­ren­de dit week­end (10-11 maart) wor­den bo­men ge­snoeid tus­sen Hal­le en Edin­gen, bei­de da­gen van 8u tot 16u. De trei­nen rij­den met ver­tra­gin­gen van twee mi­nu­ten. Lijn 112 La-Lou­vi­è­re-Cen­tre - Char­le­roi-Zuid: In La-Lou­vi­è­re-Zuid wor­den wis­sels ver­nieuwd tij­dens het week­end van 10-11 maart. Het trein­ver­keer on­der­vindt ver­tra­gin­gen van drie mi­nu­ten. Lijn 124 Brussel - Char­le­roi: Dit week­end on­der­houdt In­fra­bel spo­ren en over­we­gen tus­sen Nij­vel en Obaix en dat tel­kens van 8u tot 16u. Hier­door lo­pen de trei­nen een twee­tal mi­nu­ten ver­tra­ging op. Lijn 130 Na­men - Char­le­roi: Op maan­dag 12 en woens­dag 14 maart werkt In­fra­bel aan het spoor tus­sen Flo­ref­fe en Mous­tier. Dit heeft voor het trein­ver­keer ver­tra­gin­gen van twee mi­nu­ten tot ge­volg. Lijn 139 Leu­ven - Ot­tig­nies: Za­ter­dag 10 maart wordt een brug her­steld tus­sen St-Jo­ris-Weert en Wa­ver. Som­mi­ge trei­nen wor­den af­ge­schaft tus­sen de­ze twee hal­tes. Lijn 161 sta­ti­on Na­men: Door aan­pas­sings­wer­ken in het sta­ti­on Na­men wor­den een aan­tal spo­ren bui­ten dienst ge­steld op 8, 9, 12 en 13 maart tus­sen 9u en 15u. De trei­nen van de IR n-ver­bin­ding (Jam­bes – Na­men – Char­le­roi – Brussel – Me­che­len – Ant­wer­pen – Es­sen) rij­den NIET tus­sen Na­men en Jam­bes en vi­ce-ver­sa. Lijn 162 Na­men – Luxem­burg: Op woens­dag 14 maart wordt ge­werkt tus­sen Je­mel­le en Aar­len. Er wor­den die dag twee P-trei­nen ge­schrapt. Lijn 165 Ha­lan­zy – Athus: Tot 23 maart wor­den aan­pas­sings­wer­ken uit­ge­voerd aan de per­rons van Ha­lan­zy en Au­ban­ge. De trei­nen lo­pen twee mi­nu­ten ver­tra­ging op. En­ke­le lang­du­ri­ge wer­ken staan niet in dit over­zicht om­dat ze al­om be­kend zijn. Het zijn de wer­ven in de sta­ti­ons van Je­mel­le, Brus­selZuid, Leu­ven, Ant­wer­pen-Cen­traal, Luik-Guil­lemins en Na­men en op de lij­nen Brussel-Leu­ven, Leu­ven-Luik, Char­le­roi-Er­que­lin­nes, Char­le­roiCou­vin en Brussel-Na­men. Meer in­for­ma­tie vind je op de af­fi­ches in de sta­ti­ons, VRT te­le­tekst p.366 en op www.nmbs.be.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.