Mo­toGP gooit al­le rem­men los in Do­ha

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

mO­TOgp gent­le­men, start your en­gi­nes! De start van het sei­zoen bij de snel­le jon­gens van de mo­togp staat in het te­ken van de wraak. Ze­ven­vou­dig we­reld­kam­pi­oen Va­len­ti­no Ros­si (28) wil re­van­che ne­men op Hon­da, zijn voor­ma­li­ge team. De fi­na­le van het sei­zoen 2006 was ronduit bloed­stol­lend, met een fas­ci­ne­rend du­el tus­sen Ros­si (Ya­ma­ha) en Hon­da-pi­loot Nic­ky Hay­den. De Ame­ri­kaan haal­de het ui­t­ein­de­lijk om­dat de on­stui­mi­ge Ita­li­aan in de laat­ste ron­de crash­te. Dit jaar zijn de kaar­ten ech­ter gron­dig her­schikt, want de maxi­ma­le ci­lin­der­in­houd be­draagt nu 800cc in plaats van 990cc. Daar­door komt de na­druk meer op stuur­vaar­dig­heid dan op pu­re kracht­pat­se­rij te lig­gen. Al­le ken­ners ver­wacht­ten dat Hon­da een voor­sprong zou ne­men op de con­cur­ren­tie om­dat het vo­rig jaar als eni­ge team uit­pak­te met een vijf­ci­lin­der. De re­de­ne­ring dat het zou vol­staan om één ci­lin­der te ver­wij­de­ren en de rest in­tact te la­ten, ging ech­ter niet op. Tij­dens tests op het cir­cuit van Je­rez de la Fron­te­ra bleef Hon­da ruim ach­ter bij de nieu­we ma­chi­nes van Ya­ma­ha. Ros­si (foto) lacht al­vast in zijn vuist­je. Hij moest vo­rig sei­zoen van ver te­rug­ko­men na een reeks tech­ni­sche pro­ble­men, ter­wijl het de­ze keer Hon­da is dat zich gro­te zor­gen maakt. Toch houdt ‘Il dot­to­re’ maar be­ter re­ke­ning met de jon­ge Span­jaard Da­ni Pe­dro­sa (21), die vo­rig jaar zijn gro­te door­brak be­leef­de bij Hon­da. We­reld­kam­pi­oen Nic­ky Hay­den wordt al­om be­schouwd als min­der ge­ta­len­teerd dan de twee Me­di­ter­ra­ne kemp­ha­nen, maar heeft re­gel­maat als gro­te troef. De spreek­woor­de­lij­ke der­de hond moet ver­moe­de­lijk ge­zocht wor­den bij Du­ca­ti, dat de er­va­ren Lo­ris Ca­pi­ros­si (33), de jon­ge Aus­sie Ca­sey Sto­ner en de wis­sel­val­li­ge Mar­co Me­lan­dri (24) aan de start brengt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.