མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ ཆེ་མཆོག་གིས་ དྲུང་ཆེན་ གསརཔ་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་ དར་གནང་ཡོདཔ།

Bhutan Times - - Adverts - ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

༉ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ ཚེས་ ༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲུང་ཆེན་གསརཔ་ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་དབང་ འདུས་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་དར་ གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་དབང་ འདུས་དེ་ དྲུང་ཆེན་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་ མ་གནང་པའི་ཧེ་མར་ བསྟན་རྒྱས་ ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཆུ་བརྟེན་གློག་མེ་ དང་ གློག་མེ་ལམ་ལུགས་ལས་ ཁུངས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Newspapers in English

Newspapers from Bhutan

© PressReader. All rights reserved.