AN­DRÉS IBÁ­ÑEZ

El Deber Rural - - Formación -

Ins­ti­tu­to Tec­no­ló­gi­co Po­pu­lar Igua­li­ta­rio An­drés Ibá­ñez Lu­gar: San­ta Cruz Mu­ni­ci­pio: San­ta Cruz de la Sie­rra Año de aper­tu­ra: 2008 De­pen­den­cia: Fis­cal Ca­rre­ra: Agro­no­mía Ni­vel: Téc­ni­co su­pe­rior Ré­gi­men de es­tu­dio: Se­mes­tral

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.